2007-10-03 10:49Pressmeddelande

Aktiva låntagare ökar stort i Dalarna

null

Dalarna är ett av de länen i landet där andelen aktiva låntagare ökar mest. Från 2005 till 2006 ökade andelen aktiva låntagare per invånare med 28 procent. Bara två län har ökat mer än Dalarna. Det visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag, för andra året i rad, rapporten Folkbiblioteken i Dalarna. Rapporten baseras på statistik från år 2006 och visar bland annat att de aktiva låntagarna i Dalarna ökat markant i en nationell jämförelse. Från år 2005 till 2006 ökade andelen aktiva låntagare från 0,25 till 0,33 per invånare. Aktiva låntagare är de som under året utfört minst en transaktion på något bibliotek. Bara i Östergötland och Norrbotten har man noterat en kraftigare ökning av de aktiva låntagarna. Dalarna har nu klart fler aktiva låntagare per invånare än riket i snitt där siffran är 0,29 aktiv låntagare per invånare.

– Att det finns stor andel aktiva låntagare i länet är positivt och kan bland annat bero på ett stort antal högskolenybörjare i länet. Studenter är en av de grupper i samhället som använder biblioteken flitigast och Dalarnas län hade näst efter Uppsala län, högst andel högskolenybörjare i befolkningen under 2006, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening i en kommentar till siffrorna.

Biblioteken i Dalarna har landets bästa AV-bestånd per invånare med 0,5 AV-medier per invånare. Till AV-medier hör framför allt talböcker, ljudböcker, DVD-filmer och CD-skivor. Dalarna hamnar även på en god placering gällande nyförvärv av böcker per invånare samt total utlåning per invånare. I den nationella jämförelsen hamnar Dalarna på fjärde respektive femte plats inom dessa områden.

– Att Dalabiblioteken har rikets bästa bestånd av AV-medier visar på en medveten satsning på att utveckla moderna bibliotek med ett starkt elektroniska utbud. De många nyförvärven är säkert en av de viktigaste förklaringarna till Dalabibliotekens höga utlåning per invånare, säger Niclas Lindberg.

Biblioteken är en central källa för lärande, kunskap och innovationskraft. Trots det saknar Sverige som enda land i norden en nationell biblioteksstrategi. Ingen myndighet har överblick över den nationella bibliotekssituationen. Ingen instans kontrollerar om bibliotekslagens föreskrifter om samarbete och kommunala biblioteksplaner efterföljs. Ingen nationell aktör tar initiativ, värderar utvecklingen eller stakar ut färdriktningen.

– Avsaknaden av ett samlat politiskt intresse för biblioteken har lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar adekvat bemannade skolbibliotek och bokbussarna blir färre och färre. Närheten till bibliotek, dess böcker och tjänster har kraftigt försämrats. Resultatet är att Sverige och dess invånare inte får tillgång till det världsledande bibliotekssystem som faktiskt skulle kunna bli verklighet, menar Niclas Lindberg.

Biblioteksföreningens rapporter visar att Sverige idag har en biblioteksverksamhet som ger ojämlik tillgång till bibliotekens tjänster. Biblioteksservicen är långt ifrån likvärdig över landet.

– Vi hoppas att våra 311 lokala och regionala rapporter över biblioteksverksamheten i landet ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens utsatta situation och stimulera ett politiskt engagemang såväl lokalt, regionalt som centralt. Ska Sverige utvecklas till en kunskapsnation av första klass måste vi skaffa oss en bibliotekspolitik av världsklass, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2006 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras också ytterligare 310 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.