2015-05-27 12:43Pressmeddelande

Bemanna skolbiblioteken med skärpt lag

null

I dag offentliggjorde Kungl. biblioteket (KB) den officiella statistiken för Sveriges bibliotek 2014. Det är tre år sedan uppgifter om landets skolbibliotek publicerades.

KB definierar för första gången skolbibliotek som en organisation med minst 20 timmars bemanning per vecka. Det är vad KB menar krävs för verksamheten ska leva upp till lagen och lagstiftarens intentioner.

– Jag välkomnar KB:s definition av skolbibliotek. Om skolbiblioteken ska kunna spela roll för skolans måluppfyllelse krävs det att de bemannas med kompetent personal. En solklar slutsats av biblioteksstatistiken är att lagen bör skärpas och mer resurser satsas så att elever får tillgång till bemannade skolbibliotek, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening.

Fortfarande saknar hälften av Sveriges elever tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat minst 20 timmar per vecka. I 90 kommuner finns inget enskilt skolbibliotek som ha minst 20 timmars avsatt bemanning per vecka.

– I valrörelsen lovade Stefan Löfven och Gustav Fridolin ”säkerställa att alla elever har tillgång till skolbibliotek”, samt uttalade att ”skolbibliotek bemannade med kompetenta bibliotekarier är en viktig resurs för elevers läsande och lärande.” Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i regeringsställning nu möjlighet att genomföra sitt löfte, avslutar Niclas Lindberg.

Skolbibliotek

2011 skärptes skollagen och sedan dess ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. I lagens förarbeten förklaras att med skolbibliotek avses ”en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.” Inga bestämmelser ställer krav på skolbibliotekets bemanning eller personalens kompetens.

Bemannade skolbibliotek ger bättre skolresultat

Unesco har i sitt skolbiblioteksmanifest slagit fast att skolbibliotek spelar en viktig roll för utbildning och kultur och för att främja läs- och skrivkunnighet och förmågan att söka information. Detta bekräftas i både internationell och svensk forskning som visar att bemannade skolbibliotek har positiva effekter på ungas läsvanor och läsfärdigheter, samt på elevernas resultat.

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.