2020-10-13 07:01Pressmeddelande

Bengt Hjelmqvists pris till Cecilia Brisander och Barakat Aldammad

Bengt Hjelmqvists pris tilldelas i år Cecilia Brisander och Barakat Aldammad. Priset instiftades 1964 och utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Bengt Hjelmqvist var klassiskt lärd, akademiskt skolad och en stor humanist. ”Biblioteken tillhör alla” var ett självklart credo för Bengt Hjelmqvist, som i enlighet med detta ofta återkom till öppettiderna: ”det skall vara öppet när folk har tid att gå dit”. Prissumman är 25 000 kronor.

Juryns motivering
I år har juryn valt att utse två pristagare som förenas i sitt målmedvetna och lyhörda arbete med de prioriterade grupperna som nämns i bibliotekslagen §5, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.  Båda har adresserat vikten av att folkbiblioteken utformar och bedriver detta arbete i dialog med de avsedda målgrupperna. På detta sätt vill vi lyfta två goda inspiratörer som bibliotekssverige kan finna klokhet och vägledning hos. 

Cecilia Brisander har genom ett långsiktigt och kunnigt sätt arbetat med att utveckla folkbibliotekens verksamhet för de nationella minoriteterna. I Bibliotek i samspel med lokalsamhället (2017) och Många sätt att vara människa på (2018) understryker hon betydelsen av att känna sin närmiljö och arbeta inkluderande för att biblioteket ska behålla sin relevans för de prioriterade målgrupperna. 

Cecilia har varit utvecklingsledare inom Regionbibliotek Stockholm, men arbetar numera som handläggare på Kulturrådet med fokus på de nationella minoriteterna. I sina uppdrag har hon framgångsrikt sammanfogat forskning och erfarenheter från praktiskt biblioteksarbete. Cecilia har varit ett stort stöd för de folkbibliotek som haft förmånen att ha henne nära, men hennes idéer och praktik har också fått spridning i hela landet.

Barakat Aldammad kom till Sverige 2014 och började arbeta på Lidköpings bibliotek hösten 2018 med uppdraget att vidareutveckla mångspråkarbetet. På kort tid har Barakat byggt upp en framgångsrik verksamhet med SFI som främsta samarbetspart där särskilt mediebeståndet på andra språk har utvecklats. Likaså har utbudet av aktiviteter skapats i nära samarbete med SFI och biblioteket erbjuder nu bland annat flera bokcirklar på lättläst svenska, föreläsningar och kulturarrangemang riktade mot de som har annat modersmål än svenska. Barakat har genom sitt arbete tydligt bidragit till att öppna dörrarna gentemot prioriterade målgrupper som har ett stort behov av biblioteksservice, men av olika anledningar tidigare haft svårt för att komma över tröskeln. 

Jury
Lo Claesson, Svensk biblioteksförening, ordförande
Karin Zetterberg
Karolina Persson, Gislaved
Sofie Samuelsson, Regionbibliotek Stockholm
Ann Östman, Region Gävleborg, Verksamhetsutvecklare bibliotek

Sveriges biblioteks utmärkelser
Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek. Läs mer om våra nio utmärkelser

Årets prisceremoni sänds digitalt den 12 november.

 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.