2007-10-03 10:47Pressmeddelande

Biblioteken i Örebro län har minst antal besökare i landet

null

Biblioteken i Örebro län har minst antal besök per invånare av alla län i landet. Länet har också en av landets lägsta siffror för bibliotekstäthet med 0,13 bibliotek per 1000 invånare. Som en konsekvens av detta visar biblioteken i Örebro också upp lägre siffror för utlåningen än flertalet andra län i Sverige. Det visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för andra året i rad rapporten Folkbiblioteken i Örebro län. Rapporten, som baseras på 2006 års statistik, visar att invånarna i Örebro län besöker sina bibliotek i snitt 6,3 gånger per år, vilket ligger betydligt under rikssnittet, som är 7,8 besök per invånare och år. I och med att besöken är så få är det inte underligt att också antalet utlånade böcker ligger på landets lägsta nivå. Länet har också en av landets lägsta siffror för bibliotekstäthet med 0,13 bibliotek per 1000 invånare, vilket är hälften så många bibliotek per invånare som man har i län som Jämtland, Kalmar och Kronoberg.

– Statistiken talar sitt tydliga språk vad gäller sambandet antalet bibliotek per invånare och besöksfrekvensen. Det går inte att komma undan att närheten till ett bibliotek har betydelse för om folk besöker biblioteken eller inte, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening.

Det är inte bara dystra siffror för Örebro län. Biblioteken i länet har fler böcker per invånare än genomsnittet. Även antalet barnbokslån ligger över riksgenomsnittet.

– Det är glädjande att se att antalet barnbokslån ligger så pass högt. Det förstärker intrycket vi har av att många föräldrar går till biblioteket med sina barn och lånar böcker till dem. Att kunna läsa och förstå en text är av avgörande betydelse för att man ska få en så bra start i livet som möjligt. Dessvärre pekar mycket statistik på att barns läsande utvecklas negativt. Mot den bakgrunden är det positivt att biblioteken i Örebro län har en utlåning av barnböcker som ligger över riksgenomsnittet, säger Niclas Lindberg.

Biblioteken är en central källa för lärande, kunskap och innovationskraft. Trots det saknar Sverige som enda land i norden en nationell biblioteksstrategi. Ingen myndighet har överblick över den nationella bibliotekssituationen. Ingen instans kontrollerar om bibliotekslagens föreskrifter om samarbete och kommunala biblioteksplaner efterföljs. Ingen nationell aktör tar initiativ, värderar utvecklingen eller stakar ut färdriktningen.

– Avsaknaden av ett samlat politiskt intresse för biblioteken har lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar adekvat bemannade skolbibliotek och bokbussarna blir färre och färre. Närheten till bibliotek, dess böcker och tjänster har kraftigt försämrats. Resultatet är att Sverige och dess invånare inte får tillgång till det världsledande bibliotekssystem som faktiskt skulle kunna bli verklighet, menar Niclas Lindberg.

Biblioteksföreningens rapporter visar att Sverige idag har en biblioteksverksamhet som ger ojämlik tillgång till bibliotekens tjänster. Biblioteksservicen är långt ifrån likvärdig över landet.

– Vi hoppas att våra 311 lokala och regionala rapporter över biblioteksverksamheten i landet ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens utsatta situation och stimulera ett politiskt engagemang såväl lokalt, regionalt som centralt. Ska Sverige utvecklas till en kunskapsnation av första klass måste vi skaffa oss en bibliotekspolitik av världsklass, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2006 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras också ytterligare 310 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.