2007-10-03 10:44Pressmeddelande

Biblioteken i Stockholms län får bottenplats i ny mätning

null

De kommunala biblioteken i Stockholms län hamnar, i en jämförelse med biblioteken i Sveriges övriga län, på en bottenplacering. Stockholm län har lägst antal bibliotek per invånare i landet. Biblioteken i länet har minst antal böcker per invånare och lägst utlåning per invånare i landet. Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening som idag presenterar över 300 lokala rapporter, en för varje kommun och län.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för andra året i rad rapporten Folkbiblioteken i Stockholm tillsammans med över 300 lokala rapporter, en för varje kommun och län. Rapporten för Stockholm, som baseras på 2006 års statistik, visar bland annat att Stockholm har 0,099 antal bibliotek per 1000 invånare. Antal barnböcker per barn är 4,8 och det nationella genomsnittet ligger på 8,7. Länet har 2,8 böcker per invånare, ungefär hälften av rikets snitt ligger på 4,5. Statistiken ger bottennoteringar i den nationella jämförelsen.

– Att Stockholms län är tätbefolkat är en viktig förklaring till att det finns få bibliotek och få böcker räknat per invånare. Stockholmarna har ändå närmare till bibliotek med stora utbud än invånare i de flesta andra län. Men jag tycker trots detta att siffrorna är oroande. säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening i en kommentar till siffrorna.

Helt nyligen tillkännagav Stockolms stad att man beslutat att satsar 35 miljoner nästa år för att "modernisera biblioteksstrukturen" och ytterligare sex miljoner för att utöka öppettiderna.

– Stockholms stads aviserade satsning är ett mycket välkommet och viktigt steg i rätt riktning. Kommunerna i Stockholms län har generellt höga bibliotekskostnader, räknat per boklån, samtidigt som invånarna i en nationell jämförelse lånar mycket lite och de totala biblioteksanslagen per invånare är låga. Det är en olycklig situation. Kommunerna i Stockholms län riskerar att hamna i en neråtgående spiral av lägre anslag som ger färre lån och färre besökare. Bibliotek av god standard utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande och kulturell utveckling. En väl fungerande biblioteksverksamhet har därför en avgörande betydelse, säger Niclas Lindberg.

Bibliotekens roll är under förändring. Utlåningen av böcker minskar. Den totala utlåningen av böcker per invånare sjönk i riket med 2,5 procent mellan 2005 och 2006. Under de senaste 26 åren har antalet utlån per invånare minskat från 9,2 till 6,4. Samtidigt ökar dock utlåningen av AV-medier stadigt. Även antalet besök ökade mellan 2005 och 2006 från 7,7 till 7,8 per invånare och år.

Biblioteken är en central källa för lärande, kunskap och innovationskraft. Trots det saknar Sverige som enda land i norden en nationell biblioteksstrategi. Ingen myndighet har överblick över den nationella bibliotekssituationen. Ingen instans kontrollerar om bibliotekslagens föreskrifter om samarbete och kommunala biblioteksplaner efterföljs. Ingen nationell aktör tar initiativ, värderar utvecklingen eller stakar ut färdriktningen.

– Avsaknaden av ett samlat politiskt intresse för biblioteken har lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar adekvat bemannade skolbibliotek och bokbussarna blir färre och färre. Närheten till bibliotek, dess böcker och tjänster har kraftigt försämrats. Resultatet är att Sverige och dess invånare inte får tillgång till det världsledande bibliotekssystem som faktiskt skulle kunna bli verklighet, menar Niclas Lindberg.

Biblioteksföreningens rapporter visar att Sverige idag har en biblioteksverksamhet som ger ojämlik tillgång till bibliotekens tjänster. Biblioteksservicen är långt ifrån likvärdig över landet.

– Vi hoppas att våra 311 lokala och regionala rapporter över biblioteksverksamheten i landet ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens utsatta situation och stimulera ett politiskt engagemang såväl lokalt, regionalt som centralt. Ska Sverige utvecklas till en kunskapsnation av första klass måste vi skaffa oss en bibliotekspolitik av världsklass, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2006 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras också ytterligare 310 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.