2007-10-03 10:41Pressmeddelande

Biblioteken i Västernorrlands län står sig bra i en riksjämförelse

null

En rapport från Svensk Biblioteksförening visar att biblioteken i Västernorrlands län ligger över genomsnittet i de flesta undersökta kategorier. Länet är Sveriges sjätte bibliotekstätaste län och ett län med många aktiva låntagare.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för andra året i rad rapporten Folkbiblioteken i Västernorrlands län. Rapporten, som baseras på 2006 års statistik, visar att antalet bibliotek per 1000 invånare uppgår till drygt 0,21 i länet, vilket är en bra bit över riksgenomsnittet som ligger på knappt 0,15 bibliotek per invånare. Biblioteken i länet står sig också bra vad gäller antalet böcker per invånare (5 böcker/inv.), AV-beståndet (DVD, CD, talböcker etcetera) som ligger på 0,4 (riket 0,3) och antalet barnböcker vilket 2006 var 10,6 böcker per barn (riket 8,7).

– Statistiken för biblioteken i Västernorrland ser bra ut. Driftskostnaden för biblioteken i Västernorrland är också relativ låg om man ser till hur det ser ut i andra glesbefolkade län. Kommunerna i Västernorrland visar att det går att driva framgångsrika bibliotek utan höga kostnader. Statistiken avser dock 2006 och därmed läget innan Örnsköldsvik började dra ner på biblioteksverksamheten genom att bland annat lägga ner Genebiblioteket. Det riskerar att försämra läget, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening.

Mindre positivt är att biblioteken i länet har landets näst lägsta totala utlåning. Även utlåningen av barnböcker är bland den lägsta i landet. Trots de dystra siffrorna över utlåningen är biblioteken i länet ändå relativt välbesökta med 7,6 besök per invånare.

– Det vore naturligtvis önskvärt att invånarna i västernorrland brukade alla bibliotekets resurser, men det är ändå mycket positivt att se att biblioteken i Västernorrland är så pass välbesökta. Det finns mycket annat att göra på bibliotek förutom att låna böcker. Det kan till exempel vara att läsa tidskrifter och använda sig av datorer, vilket också är viktiga delar av en modern kunskapsinstitution som biblioteken idag är, säger Niclas Lindberg.

Biblioteken är en central källa för lärande, kunskap och innovationskraft. Trots det saknar Sverige som enda land i norden en nationell biblioteksstrategi. Ingen myndighet har överblick över den nationella bibliotekssituationen. Ingen instans kontrollerar om bibliotekslagens föreskrifter om samarbete och kommunala biblioteksplaner efterföljs. Ingen nationell aktör tar initiativ, värderar utvecklingen eller stakar ut färdriktningen.

– Avsaknaden av ett samlat politiskt intresse för biblioteken har lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar adekvat bemannade skolbibliotek och bokbussarna blir färre och färre. Närheten till bibliotek, dess böcker och tjänster har kraftigt försämrats. Resultatet är att Sverige och dess invånare inte får tillgång till det världsledande bibliotekssystem som faktiskt skulle kunna bli verklighet, menar Niclas Lindberg.

Biblioteksföreningens rapporter visar att Sverige idag har en biblioteksverksamhet som ger ojämlik tillgång till bibliotekens tjänster. Biblioteksservicen är långt ifrån likvärdig över landet.

– Vi hoppas att våra 311 lokala och regionala rapporter över biblioteksverksamheten i landet ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens utsatta situation och stimulera ett politiskt engagemang såväl lokalt, regionalt som centralt. Ska Sverige utvecklas till en kunskapsnation av första klass måste vi skaffa oss en bibliotekspolitik av världsklass, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2006 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras också ytterligare 310 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.