2005-04-05 09:09Pressmeddelande

Bibliotekspersonal i Värnamo tilldelas pris

null

För 19:e gången utdelas Greta Renborgs marknadsföringspris. 2005 års pris tilldelas bibliotekspersonalen vid Värnamo kulturförvaltning. Priset delas ut av Svensk Biblioteksförening och utdelningen äger rum den 19 maj på Folkets Hus i Stockholm. Priset utgörs av Pye Engströms statyett Läsaren och en prissumma om
5 000 kr.

Juryns motivering lyder:
Hela bibliotekspersonalen i Värnamo har varit delaktig i att flytta fram bibliotekets positioner. Det har skett genom målinriktad och god marknadsföring. Kommunen arbetar efter en kulturpolitisk målsättning. Vartannat år revideras verksamhetsmålen. Rutiner för utvärdering och uppföljning finns. En sammanställning av de många målgrupper och marknadsföringsmetoder som Värnamo kultur-förvaltning arbetar med blir en nästan fullständig katalog över vad ett kommunbibliotek med begränsade personalresurser kan åstad-komma. Detta för att nå så många av kommunens invånare som möjligt.
Ett allmänkulturellt team inom Värnamos kulturförvaltning planerar programverksamheten för att nå verksamhetsmålen. Teamet sköter marknadsföringen av programmen och utvecklar kontaktnätet. Några exempel:
Värnamos bibliotek anordnar bl.a. ett återkommande program som firas på Internationella modersmålsdagen. Arrangörer är Läsa och Växa, kommunens modersmålslärare och kulturförvaltningen. Läsa och Växa har efter att ha varit projekt i tre och ett halvt år permanentats. Nu med ny bibliotekarietjänst!
Ett annat återkommande inslag är kulturförvaltningens Läsfrossa, Värnamos egen "Läsrörelse". Kulturförvaltningens personal besöker omkring trettiofem arbetsplatser där de bokpratar på kafferasterna och sedan lämnar kvar en kasse pocketböcker.

Värnamo värnar om alla sina filialbibliotek. Istället för att lägga ner dem satsar man på att komplettera biblioteksverksamheten med konsumentvägledning och, i samarbete med Lärcentra, med vuxenutbildning. Värnamos kommunpolitiker är mycket positiva till kulturförvaltningens verksamhet och satsar därför på kultur.

Utdelningen äger rum den 19 maj på Biblioteksföreningens årsmöte på Folkets Hus i Stockholm. Priset utgörs av Pye Engströms statyett Läsaren och en prissumma om 5 000 kr.

För mer information kontakta Karin Westerlund 0702-68 08 73 melllan 13.00 och 15.00


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.