2022-09-30 05:00Pressmeddelande

Collijnpriset till Molly Zimmerman-Feeley

Molly ZImmerman-FeeleyFoto: Privat

Collijnpriset 2022 för bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap tilldelas Molly Zimmerman-Feeley för uppsatsen “What’s in the news? A Critical Discourse Analysis of Czech-Language News Stories About Covid-19 Mis- and Disinformation”. Uppsatsen lades fram vid Lunds universitet.

Collijnpriset instiftades för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Priset utdelas årligen till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Uppsatserna skall vara av allmänt intresse för verksamheten vid landets forskningsbibliotek och/eller informationsförsörjningen till högre utbildning, forskning och utveckling. Prissumman är på 25 000 kronor och priset delas ut vid en ceremoni i november.

Juryns motivering:
”Arbetet berör en av forskningsbibliotekens viktigaste uppdrag – källkritik – i en tid där behovet att förstå och främja informationskompetens tycks mer aktuellt än någonsin. Genom sitt val av empiri – desinformation om COVID-19 i tjeckisk media – väver MZF engagerat samman tillit, politisk historia, teori om konspirationsteori och sociotekniska praktiker och pekar på vikten av att förstå informationskompetens i sin kontext, vilket bidrar till förståelsen av mekanismerna bakom ”fake news” och digtala infodemier. MZF diskuterar de identifierade diskursiva praktikernas konsekvenser för informationskompetens och möjligheten för tillförlitliga källor att både främja och grumla informationskompetensen i samhället. Arbetet är välbeskrivet, välstrukturerat och visar på god kännedom om så väl ämne, som metodologi och skrivande. Förståelse för hur informationskompetens kan påverkas av faktorer som misstro och utanförskap utgör en utmaning för samhället i stort men också för forskningsbiblioteken och i högre utbildning. Uppsatsen avslutas med flera uppslag till framtida forskning och vi hoppas MZF får möjlighet att utforska dessa.”

Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek.

Sveriges biblioteks utmärkelser


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.