2008-04-28 12:50Pressmeddelande

Collijnpriset tilldelas Björn Hellqvist

null

Collijnpriset, som årligen utdelas av Svensk Biblioteksförening för bästa magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, går till Björn Hellqvist för uppsatsen ”Bibliometri och humaniora - en bibliometrisk analys av litteraturvetenskapen”. Uppsatsen har lagts fram vid Lunds universitet, Biblioteks- och informationsvetenskap, med Fredrik Åström som handledare. Priset består av ett stipendium på 25 000 kronor.

Björn Hellqvist kommer från Jönköping och studerade 1999 – 2008 i Lund. Idag är Björn verksam som doktorand vid ABM-institutionen vid Uppsala universitet.

Juryns motivering: Juryn finner att författaren behandlar ett ämne som har stor aktualitet såväl för biblioteksverksamheten som för forskningen vid universitet och högskolor.

Uppsatsen visar en betydande mognad och nyansrikedom när det gäller analyserna både av bibliometrin som metod och förhållandet mellan olika vetenskaper. Författaren har god kunskap om bibliometrins komplexitet. När han diskuterar möjligheten att tillämpa bibliometriska metoder redovisar han förtjänstfullt de svårigheter som uppstår när metoderna appliceras på humaniora. Trots bibliometrins begränsningar ger författaren exempel på hur flera av dess verktyg kan användas för att beskriva och analysera ett humanistiskt ämnes organisation och utveckling.

Denna välskrivna och lättillgängliga uppsats avslutas med följande mening: ”I förlängningen kan de första trevande kontakterna mellan bibliometri och humaniora vara början på en vacker vänskap”. Juryn delar denna förhoppning.

Collijnpriset utdelas årligen av Svensk Biblioteksförening till den bästa magisteruppsatsen inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Priset instiftades 1996 för att hedra minnet av Isak Collijn, Riksbibliotekarie grundare av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921.

Jury: Henrik Åslund, juryordförande, 1:e bibliotekarie, Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet
Kerstin Assarsson-Rizzi, chefsbibliotekarie, Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet
Kjell Jonsson, överbibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek
Lena Landgren, bibliotekarie, Språk- och litteraturcentrums bibliotek, Lunds universitet

Mer information: Björn Hellqvist 073-7277921
Juryordförande Henrik Åslund 070-242 05 77


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.