2021-10-20 05:05Pressmeddelande

Collijnpriset tilldelas Carl-Marcus Melin

Foto: Lena MelinFoto: Lena Melin

Collijnpriset 2021 för bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap tilldelas Carl-Marcus Melin för uppsatsen ”Bland anonyma kvinnor, oidentifierade män och okända par. En studie om hur kön, genus och queer närvaro aktualiseras via bildkatalogiseringens praktik”.

Collijnpriset instiftades för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Priset utdelas årligen till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Uppsatserna skall vara av allmänt intresse för verksamheten vid landets forskningsbibliotek och/eller informationsförsörjningen till högre utbildning, forskning och utveckling. Prissumman är på 25 000 kronor och delas ut vid en ceremoni i slutet av oktober.

Juryns motivering:
Carl-Marcus Melin får priset för att på ett fängslande sätt ha lyckats belysa bildkatalogiseringens utmaningar. Genom uppsatsen löper ett analytiskt resonemang kring queerhet som förs framåt med stöd i empirin, den valda teoretiska modellen och andra relevanta referenser. Uppsatsens tydliga struktur, väl beskrivna metod och avgränsningar skapar transparens och trovärdighet. Förutom att presentera intressanta resultat kring hur normativa föreställningar om kön och genus påverkar vid katalogisering av visuellt material, belyser Melin aktuella frågor om bevarande och tillgängliggörande som kan kopplas till nutida forsknings stora strömning inom biblioteksvärlden, öppen vetenskap.

Sveriges biblioteks utmärkelser
Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Prisceremonin är ett sätt för oss att synliggöra och lyfta fram bibliotekens verksamhet och uppgift i samhället. Med Sveriges biblioteks utmärkelser vill vi uppmärksamma det framstående arbete som varje dag görs på våra bibliotek.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.