2017-10-13 07:00Pressmeddelande

Collijnpriset tilldelas Hayri Dündar

null

Collijnpriset för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap år 2016 går till Hayri Dündar för uppsatsen Digital Library evaluation in Swedish academic libraries A critical study.

Uppsatsen har lagts fram på Institutionen för ABM vid Uppsala universitet med Bertil Wergelius som handledare.

Collijnpriset instiftades för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Priset utdelas årligen till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Prisceremonin hålls i Rotundan på Stockholms stadsbibliotek torsdag 16 november klockan 17–18, och är öppen för alla.

Juryns motivering
Uppsatsen spänner över ett brett och aktuellt område för bibliotek, högskolevärlden och kunskapssamhället i stort. Ämnet är framtidsorienterande. Uppsatsen borde kunna inspirera till diskussioner om hur man bäst tillvaratar och tillgängliggör redan utvecklade och populära digitala bibliotekstjänster. Därmed blir den intressant för stora delar av bibliotekarieprofessionen.

Uppsatsen har en tydlig struktur som gör det lätt att följa författarens resonemang. Författaren använder både teori och exempel på praktik på ett moget sätt i problematiserandet av det digitala biblioteket. Författaren lyckas kombinera både en kvalitativ och en kvantitativ infallsvinkel när såväl två utvalda akademiska bibliotek som samtliga lärosätesbibliotek studeras utifrån uppsatsens tema.

Hayri Dündars text är välformulerad och lättillgänglig. Texten är också utmanande på ett uppfriskande sätt när författaren tillåter sig visa på såväl brister som utvecklingspotential av digitala bibliotekstjänster inom den svenska högskolesektorn.

Jury
Henrik Åslund, juryordförande, avdelningschef, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Gunnar Sahlin, FD, f.d. riksbibliotekarie
Helen Hed, FD, bibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek
Lena Landgren, FD, planeringskoordinator, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Sveriges biblioteks utmärkelser
Svensk biblioteksförening delar årligen ut åtta biblioteksutmärkelser vid samma tillfälle. En inspirerande tilldragelse som blixtbelyser bibliotekens bredd och verksamhet mitt i samtiden. Svensk biblioteksförening vill genom sina priser hylla och uppmärksamma det framstående arbete som varje dag utförs på biblioteken. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Den totala prissumman för utmärkelserna är 200 000 kronor.

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.