2014-08-27 14:36Pressmeddelande

Collijnpriset tilldelas Henrik Wallheim

null

Collijnpriset 2014 för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap tilldelas Henrik Wallheim för uppsatsen ”Katalogen som tolkningsredskap: Bibliografiska relationer i Resource Description and Access (RDA), med särskild hänsyn till operationaliseringsproblem”. Uppsatsen har lagts fram vid Uppsala universitet, institutionen för ABM med Miriam Nauri som handledare.

Juryns motivering:

I sin uppsats tar författaren sig an ett synnerligen aktuellt, spännande och framtidsorienterande ämne. Ett vidgat utbud av och större komplexitet i olika typer av biblioteksresurser har medfört en nödvändig utveckling av katalogiseringsmetoder och bibliografiska beskrivningar. I uppsatsen presenteras ett relativt komplicerat ämne på ett strukturerat och begripligt sätt. Författaren har på ett förtjänstfullt sätt använt aktuell forskning. Dessutom får uppsatsen en ytterligare dimension genom att författaren går utanför biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet och använder metoder från litteraturvetenskapen för att visa på svårigheten i att få teori och praktik att gå ihop. Juryn är övertygad om att uppsatsen fyller ett stort behov hos praktiserande bibliotekarier och den är ett starkt bidrag till fortsatt forskning.

Jury:
Henrik Åslund, juryordförande, avdelningschef, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet, tel. 070-2420577
Gunnar Sahlin, f.d. riksbibliotekarie, FD
Helen Hed, bibliotekarie, FD, Umeå universitetsbibliotek
Lena Landgren, pedagogisk utvecklare, FD, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Collijnpriset instiftades 1995 för att hedra Isak Colljin, riksbibliotekarie och initiativtagare till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Priset utdelas årligen till den som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Prisutdelning sker i Stockholms stadsbibliotek, Sveavägen 73, 20 oktober 2014, klockan 17.00. Biblioteket är öppet för alla under prisceremonin för Sveriges biblioteks utmärkelser 20 oktober klockan 17.00. Välkomna!Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.