2019-09-02 05:00Pressmeddelande

Collijnpriset tilldelas Karin Sandqvist

Foto: Lena SandqvistFoto: Lena Sandqvist

Vinnare av Collijnpriset 2019 är Karin Sandqvist för uppsatsen ”Dataartikelns roll i vetenskaplig kommunikation”, framlagd vid Lunds universitet. Handledare var Jutta Haider. Karin Sandqvist är medicinsk bibliotekarie på HTA Skåne och sjukhusbiblioteket i Lund.

 

Collijnpriset instiftades för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Priset utdelas årligen till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Prissumman är 25 000 kronor.

 

Juryns motivering:

Uppsatsen lyfter ett för forskningsbiblioteken aktuellt och outforskat område inom vetenskaplig kommunikation där delning, återanvändande och refererande av forskningsdata blivit en hörnsten inom öppen vetenskap. Det intervjumaterial som ligger till grund för uppsatsen visar på nyanser i forskningsdatafältet och dataartiklen analyseras som en socioteknisk ensemble som förhandlas fram mellan flera aktörer. Uppsatsen innehåller också en intressant slutdiskussion om dataartikelns relation till den applicerade artikeln samt ett tydligt avsnitt om framtida forskningsfrågor. 

 

Sandqvists uppsats är av stor nytta för de som idag arbetar med publicering och forskarstöd vid forskningsbiblioteken men är intressant även för de som vill veta mer om vad som händer inom detta område. Karin Sandqvist ger en tydlig återkoppling till forskningsfrågorna och leder med säker hand läsaren genom forskningsdatans komplicerade värld.

 

Jury:

Anders Söderbäck, ordförande, Stockholms stadsbibliotek

Lisa Olsson, Stockholms universitetsbibliotek

Pablo Tapia Lagunas, Malmö universitetsbibliotek

Karin Ljungklint, Chalmers bibliotek

Sveriges biblioteks utmärkelser
Svensk biblioteksförening delar årligen ut åtta biblioteksutmärkelser vid samma tillfälle. En inspirerande tilldragelse som blixtbelyser bibliotekens bredd och verksamhet mitt i samtiden. Svensk biblioteksförening vill genom sina priser hylla och uppmärksamma det framstående arbete som varje dag utförs på biblioteken. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Den totala prissumman för utmärkelserna är 200 000 kronor.

Årets prisutdelning äger rum den 7 november.

 

 

 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.