2018-09-13 07:00Pressmeddelande

Collijnpriset tilldelas Magnus Annemark

null

Collijn-priset för föregående års bästa uppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap går till Magnus Annemark för, "Open Access och Big Business: Hur Open Access blev en del av de stora förlagen". Uppsatsen lades fram inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet. Handledare var Jutta Haider.


Magnus Annemark arbetar som bibliotekarie på HT-biblioteken vid Lunds universitet sedan hösten 2017, då han tog sin examen från samma universitet. Idag arbetar han bland annat med forskningsinformationssystemet LUCRIS och som support för en webbplattform för Open Access-publicering av tidskrifter.

Collijnpriset instiftades för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Priset utdelas årligen till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Prisceremonin hålls i Galleri Celsing på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm torsdag 18 oktober med start klockan 14.00. Alla är välkomna!

Juryns motivering 
Collijnpriset 2018 tilldelas ”Open Access och Big Business” av Magnus Annemark. Uppsatsen lyfter en fråga som lyckats förbli högaktuell i snart fyra decennier, inte bara för biblioteken utan också för universiteten och forskningen i stort. Arbetet visar tydligt hur de kommersiella förlagen och deras intresseorganisationer arbetat med att styra bilden av de vetenskapliga förlagens roll och hur vetenskaplig kommunikation fungerar. Magnus Annemark väljer att, kanske lite oväntat, utgå från förlagens egna utsagor, och pedagogiskt redogöra för de komplexa förhållanden och maktrelationer som finns mellan och inom förlag och universitet. Författaren visar också hur förlagen strategiskt anpassat sig till och mött förändringar i lagstiftning och forskningspolitiska policyfrågor. Uppsatsen är nydanande både i sitt val av ämne och det ekonomiska perspektivet på den vetenskapliga publiceringsprocessen. Texten är välskriven och håller en bra balans till tidigare forskning, vilken såväl beskrivs som inkluderas i analysen och i bearbetningen av undersökningsmaterialet. Avslutningsvis pekar uppsatsen ut intressanta områden för framtida forskning som vi hoppas kommer tas vidare, gärna i en tvärvetenskaplig miljö.

Jury:
Anders Söderbäck, juryns ordförande, Stockholms universitetsbibliotek
Gunnar Sahlin, Sollentuna
Helen Hed, Umeå universitetsbibliotek
Lena Landgren, Språk- och litteraturcentrums bibliotek, Lunds universitet

Sveriges biblioteks utmärkelser
Svensk biblioteksförening delar årligen ut åtta biblioteksutmärkelser vid samma tillfälle. En inspirerande tilldragelse som blixtbelyser bibliotekens bredd och verksamhet mitt i samtiden. Svensk biblioteksförening vill genom sina priser hylla och uppmärksamma det framstående arbete som varje dag utförs på biblioteken. Priserna är unika då pristagarna utses av bibliotekarier och experter på läsningens praktik. Den totala prissumman för utmärkelserna är 200 000 kronor.

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.