2013-10-03 09:43Pressmeddelande

Collijnpriset tilldelas Malene Jensen

null

Collijnpriset för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap år 2012 går till Malene Jensen för uppsatsen ”Mer än bara fjärrlån?– en kvalitativ studie om hur bibliotekarier vid Lunds universitets bibliotek ser på sitt arbete med forskarstöd”. Priset utdelas av Svensk Biblioteksförening och består av ett stipendium på 25 000 kronor. Uppsatsen har lagts fram inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet med Birgitta Olander som handledare.

Juryns motivering:

”I sin uppsats tar författaren sig an en mycket aktuell frågeställning om bibliotekariens profession och identitet kopplat till forskarstöd. Utifrån en diskussion kring bibliotekarieyrket och forskningsområdenas olika metoder och uttryckssätt visar författaren på den komplexitet som finns i relationen mellan forskare och bibliotekarie. Frågeställningen sätts i ett sammanhang där den vetenskapliga kommunikationens förändring genom e-licenser, open access och bibliometri blivit en del av universitets- och högskolebibliotekens verksamhetsområden.”

Författaren ger en bra beskrivning av aktuell forskning, uppsatsen är välstrukturerad och välskriven från inledande syfte till slutsats.Uppsatsen beskriver förhållanden på ett visst universitet men dess innehåll kan med fördel användas vid andra lärosäten för att diskutera och problematisera frågan - vad är en bibliotekarie?

Juryn har bestått av:

Henrik Åslund, juryordförande, avdelningschef, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Gunnar Sahlin, f.d. riksbibliotekarie, FD
Helen Hed, bibliotekarie, FD, Umeå universitetsbibliotek
Lena Landgren, pedagogisk utvecklare, FD, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Prisceremonin sker 17 oktober i Stockholm stadsbiblioteks Rotunda. 

Kontakt:
Malene Jensen, malene.jensen@ltu.se, 073-764 04 78
Henrik Åslund, juryordförande, 070-242 05 77
Stefan Engström, kommunikationschef, Svensk Biblioteksförening, 070-551 90 74

Fotograf: Hans L. Olofsson

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.