2008-02-14 13:54Pressmeddelande

Dags för en nationell bibliotekspolitik

null

Utvärdera bibliotekslagen, inrätta ett nationellt biblioteksorgan och förbättra tillgången till bibliotekstjänster. Det kräver Svensk Biblioteksförening, Sveriges Länsbibliotekarier, DIK och Sveriges Författarförbund i ett gemensamt åtgärdsprogram för en nationell bibliotekspolitik som idag presenteras vid en konferens i Stockholm.

– En kraftfull och samordnad nationell bibliotekspolitik behövs för att garantera att de offentliga biblioteken utnyttjas på ett sätt som gagnar såväl samhällets som individernas utveckling. I praktiska termer är syftet att minska det dåliga resursutnyttjandet och de effektförluster som dagens brist på samordning medför, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening.

Sverige saknar, som enda land i Norden, en samlad nationell bibliotekspolitik. Avsaknaden av ett samlat politiskt intresse har lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar adekvat bemannade skolbibliotek och bokbussarna blir färre och färre. Samtidigt krymper antalet böcker på biblioteken, boklånen minskar och läsförståelsen sjunker.

I åtgärdsprogrammet från Sveriges biblioteksorganisationer föreslås en nationell bibliotekspolitik som baseras på åtta punkter, bland annat krävs en utvärdering av bibliotekslagen, tydligare mål för biblioteksverksamheten, förbättrad tillgång till bibliotekens tjänster. Vidare efterlyser organisationerna insatser för att stärka barns och ungas läsande, intensifierad forskning och kompetenshöjning för bibliotekspersonalen samt inrättande av ett nationellt biblioteksorgan.

–Nationell bibliotekspolitik handlar inte om att laga efter läge. Nationell bibliotekspolitik handlar om att ha visioner! Sverige behöver ha bibliotek i världsklass. För detta krävs att kultur-, utbildnings- och forskningsministrarna visar handlingskraft och vidtar åtgärder. Bibliotekssverige står redo att bistå utformandet av en modern bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg.


Åtta punkter för en nationell bibliotekspolitik finns på http://www.librarylovers.se

Mer information:
Generalsekreterare Niclas Lindberg 070-660 80 77
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.