2005-12-08 08:15Pressmeddelande

Endast 5 % av kommunalråden känner till viktig ändring i bibliotekslagen

null

82 procent av kommunerna står utan biblioteksplan antagen av kommunfullmäktige och endast 5 procent av tillfrågade kommunalråd känner till innehållet i bibliotekslagens faktiska förändring. Biblioteksplaner utmanar och skapar möjlighet till att utveckla biblioteksverksamheterna.

Enligt bibliotekslagens 7 § ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna. Trots det känner endast 5 % av tillfrågade kommunalråd till lagändringens faktiska förändring och innebörd. 82 % av de tillfrågade kommunalråden uppger också att kommunfullmäktige i deras kommun inte antagit någon biblioteksplan. Det visar en TEMO-undersökning genomförd på Svensk Biblioteksförenings begäran.

Biblioteksplanen är en analys av kommuninvånarnas biblioteksbehov och en strategi för framtiden. Planen är ett politiskt och i kommunfullmäktige antaget och styrande dokument, som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet.

För att visa på hur en biblioteksplan utmanar och skapar möjligheter har Svensk Biblioteksförening tagit fram en publikation om biblioteksplanering. Biblioteksplaner – Från bibliotekslag till biblioteksplan beskriver biblioteksstrukturen, diskuterar bibliotekens arenor, bryter ner lagens paragrafer, lyfter fram den politiska dimensionen och pekar på frågeställningar som ska besvaras. Boken är skriven av Peter Almerud.

Sedan 1990-talet har antalet biblioteksfilialer minskat från 1.447 stycken 1990 till 1.065 år 2004. Medborgarnas nära tillgång till information har minskat. Bokbeståndet på har krympt med över 700.000 volymer och bokutlåningen har minskat åtta år i rad. Totalt lånades det ca 1.300.000 färre böcker 2003 än 2002. Mest minskade skönlitteraturen.

Den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs universitet redovisar tecken på ökande klyftor mellan hög- och lågutbildad när det gäller bokläsning och biblioteksbesök. Hösten 2001 uppgav 69 procent av de tillfrågade mellan 15 och 85 år att de besökt biblioteket det senaste året. Hösten 2004 har den siffran sjunkit till 62. Av de med låg utbildning är det bara 47 procent som besökt biblioteket under 2004. Andelen som läst en bok eller använt sig av Internet uppvisar samma mönster. Mellan 2001 och 2003 har bokläsandet bland lågutbildade sjunkit från 81 till 71 procent.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.