2024-05-30 05:00Pressmeddelande

Fortsatt högt förtroende för biblioteken

Foto: Andrzej OlasFoto: Andrzej Olas

Den senaste SOM-undersökningen visar att svenskarnas förtroende för biblioteken är alltjämt stort. Andelen med högt förtroende för biblioteken ökar från 60 till 62 procent från 2022 till 2023. Det är viktigt att biblioteken får bevara sitt oberoende från politiken, särskilt när försök till otillbörlig påverkan på bibliotekens program och bestånd har ökat de senaste åren. 

– Det är positivt att förtroendet för folkbiblioteken stärks, trots att de blir allt mer utsatta av påtryckningar från politiker, säger Silvia Ernhagen, generalsekreterare Svensk biblioteksförening.  

Utöver att det finns ett högt förtroende för biblioteken är ett glädjande resultat i undersökningen att besöken på biblioteken ofta är uppe i nästan samma nivåer som före pandemin, vilket visar på ett stort intresse från allmänheten. Ett annat positivt besked är att det har skett en viss ökning när det gäller mäns läsning i olika format. Sedan 2022 har andelen män som läser högt för barn varje vecka ökat med tre procentenheter. Detta gör också att högläsningen ökat totalt. 

Den senaste nationella SOM-undersökningen, som genomfördes i samverkan med bland annat Svensk biblioteksförening, Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås och Kungliga biblioteket, visar dessutom tydliga mönster i biblioteksanvändningen. En större andel av de som inte talar svenska i hemmet besöker biblioteket jämfört med de som talar svenska, 40 procent respektive 29 procent. Högutbildade i storstäder besöker biblioteken i större utsträckning än lågutbildade på landsbygden.  

 

En annan observation är att av de som regelbundet besökt ett bibliotek har 43 procent frågat en bibliotekarie om hjälp, vilket understryker bibliotekens och bibliotekariens roll som viktiga och vägledande för allmänheten. 

 

– Det är också viktigt att stärka biblioteken och bibliotekarierna så att påtryckningarna inte leder till rädsla och tystnad. Biblioteken ska vara en arena för demokrati och fri åsiktsbildning, det måste vi alla hjälpas åt att värna, avslutar Silvia Ernhagen. 

 


Mer information 
Den senaste SOM-undersökningen presenteras idag i Inferno, med kapitel från 45 forskare från olika lärosäten och discipliner. Läs kapitlen om bibliotek och läsning här: 

Författare: Jonas Söderholm, Anna-Stina Takala och David Gunnarsson Lorentzen. 

  

Författare: Elisa Tattersall Wallin och David Gunnarsson Lorentzen. 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Kontaktpersoner

Lisa Gemmel
Pressansvarig
Lisa Gemmel