2007-10-03 10:41Pressmeddelande

Högst andel barnbokslån i Kronobergs län

null

Biblioteken i Kronobergs län toppar statistiken över antalet barnbokslån per barn i år igen. Det är inte bara barnen som är flitiga boklånare. Den totala siffran för aktiva låntagare är den näst högsta i landet. Det visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för andra året i rad rapporten Folkbiblioteken i Kronobergs län. Rapporten, som baseras på 2006 års statistik, visar att Kronobergs län är landets näst bibliotekstätaste län med 0,3 bibliotek per 1000 invånare. Bibliotekstätheten är dubbelt så hög som i landet i stort. Biblioteken i länet har också landets högsta utlåning av böcker räknat per invånare. Den totala utlåningen per invånare i Kronoberg är 9,6 böcker. När det gäller barnböckerna är siffrorna än bättre med hela 27,3 böcker per barn. Sammantaget gör detta låntagarna i Kronobergs län till de mest aktiva i Sverige med 0,36 aktiva låntagare per invånare.

– Kronobergs län är ett av landets bibliotekstätaste vilket visar sig tydligt i antalet besök vi länets bibliotek. Tillgängligheten har stor betydelse för om folk besöker biblioteket eller inte, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening.

Biblioteken i Kronobergs län ligger högt i statistiken vad gäller driftkostnad per invånare, vilket hänger samman med att det finns så många bibliotek i länet.

– Kommunerna i Kronoberg prioriterar biblioteksverksamheten högt. En särskilt positiv effekt av detta är en framgångsrik barnverksamhet. Läsutvecklingen är viktig för att få en bra start i livet. Mycket statistik pekar på att barns läsande utvecklas negativt. Biblioteken ska verka för läskunnigheten och att satsa på barnverksamhet och barnböcker är en del av den grundläggande uppgiften och i detta avseende har biblioteken i Kronoberg verkligen lyckats, säger Niclas Lindberg.

Biblioteken är en central källa för lärande, kunskap och innovationskraft. Trots det saknar Sverige som enda land i norden en nationell biblioteksstrategi. Ingen myndighet har överblick över den nationella bibliotekssituationen. Ingen instans kontrollerar om bibliotekslagens föreskrifter om samarbete och kommunala biblioteksplaner efterföljs. Ingen nationell aktör tar initiativ, värderar utvecklingen eller stakar ut färdriktningen.

– Avsaknaden av ett samlat politiskt intresse för biblioteken har lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar adekvat bemannade skolbibliotek och bokbussarna blir färre och färre. Närheten till bibliotek, dess böcker och tjänster har kraftigt försämrats. Resultatet är att Sverige och dess invånare inte får tillgång till det världsledande bibliotekssystem som faktiskt skulle kunna bli verklighet, menar Niclas Lindberg.

Biblioteksföreningens rapporter visar att Sverige idag har en biblioteksverksamhet som ger ojämlik tillgång till bibliotekens tjänster. Biblioteksservicen är långt ifrån likvärdig över landet.

– Vi hoppas att våra 311 lokala och regionala rapporter över biblioteksverksamheten i landet ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens utsatta situation och stimulera ett politiskt engagemang såväl lokalt, regionalt som centralt. Ska Sverige utvecklas till en kunskapsnation av första klass måste vi skaffa oss en bibliotekspolitik av världsklass, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2006 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras också ytterligare 310 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.