2009-09-21 13:23Pressmeddelande

Kulturpropositionens förslag ett tydligt steg framåt för biblioteken

null

- Jag kan med glädje konstatera att regeringen avser att samla ansvaret för biblioteksfrågor hos en myndighet, Kungl. biblioteket, vilket kommer att innebära en ökad samverkan och utveckling. Jag hoppas nu på en bred politisk uppgörelse i syfte att förverkliga dessa viktiga biblioteksförslag, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening, i en kommentar till regeringens kulturproposition som presenterades på måndagen.

- Regeringen har i många stycken tagit hänsyn till Bibliotekssveriges argument för en nationell bibliotekspolitik vilket är positivt. Ett antal detaljfrågor behöver dock redas ut inom ramen för det aviserade uppdraget till Kungl. biblioteket att ta fram en plan för sitt utökade ansvar. För detta uppdrag är det viktigt att KB redan nu tillsätter ett nationellt råd för biblioteksfrågor för att från början säkerställa en nära samverkan med biblioteksväsendet, säger Niclas Lindberg.

Regeringen föreslår att en särskild utredare ges i uppdrag att ta fram förslag på en ny modell för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet.
- Vi utgår ifrån att våra synpunkter om vikten av att samla utvecklingsresurserna för biblioteken tas tillvara i det arbetet avslutar Niclas Lindberg.

Mer information:

Niclas Lindberg 070070-660 80 77

Bakgrund:
Svensk Biblioteksförenings remissvar på Kulturutredningen

Svensk Biblioteksförening var i huvudsak positiv till Kulturutredningens förslag på biblioteksområdet och såg dess förslag som en vilja att skapa en struktur som möjliggör utveckling av en nationell bibliotekspolitik till gagn för medborgarna.
I sitt remissvar över kulturutredningens förslag förde Svensk Biblioteksförening fram följande:

Kungl. biblioteket in - Kulturrådet ut

En viktig del i en nationell bibliotekspolitik är ett operativt nationellt biblioteksorgan. Genom ökad samverkan, samordning och minskad suboptimering kan man uppnå effektivitetsvinster och bättre utnyttjande av resurserna. Det är mycket välkommet om KB ges i uppdrag att svara för den nationella överblicken och samordningen på biblioteksområdet. Det ansvar Kulturrådet i dag har för biblioteksfrågor bör i alla delar flyttas till KB. För att KB ska kunna fullgöra sina nya uppgifter på ett tillfredsställande sätt är det avgörande att KB tilldelas nödvändiga resurser och befogenheter.

Nationell bibliotekspolitik
KB:s nya nationella ansvar bör innefatta ett generellt uppdrag att koordinera en nationell bibliotekspolitik, vilket bland annat bör innefatta ansvar för:
o Uppföljning och utvärdering av biblioteksverksamheten i landet
o Strategier för att stärka tillgången till bibliotekens tjänster
o Samordning av insatser för att en stärkt infrastruktur för digitala tjänster
o Stimulering av biblioteksutveckling
o Kvalificerad omvärldsbevakning nationellt och internationellt
o Stimulering av utbildning, vidareutbildning och forskning inom sektorn
o Fördelning av statliga medel för biblioteksutveckling, läsfrämjande insatser mm

Samla utvecklingsresurserna för biblioteksområdet

För att motverka en ny uppsplittring av stödet till biblioteksområdet på olika myndigheter bör utvecklingsresurserna för biblioteksområdet hållas samlade hos KB. Av det följer att portföljmodellen inte är en optimal modell för biblioteksområdet.

Utvecklingsmedlen för biblioteksområdet, medlen för depåbiblioteket och lånecentralerna samt stödet för att främja tillgången till biblioteksservice för vuxenstuderande bör inte ingå i portföljen utan istället fördelas av KB. KB bör få ansvar för stödet för inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek och stödet till bibliotek för läsfrämjande insatser.

En särskild utredare bör ges i uppdrag att pröva om portföljmodellen är det lämpligaste sättet att fördela verksamhetsbidragen till läns- och regionbiblioteken. I den mån portföljmodellen kan komma att tillämpas på biblioteksområdet anser vi att KB, inte Kulturrådet, bör få ansvar för att leda och samordna statens överläggningar med landstingen och kommunerna.

Nationellt råd för biblioteksfrågor

KB:s roll som nationalbibliotek måste tydligt avgränsas från rollen som samordnande och utvecklande aktör. Ett Nationellt råd för biblioteksfrågor bör inrättas för att säkerställa en nära samverkan med biblioteksväsendet. Detta råd bör få en tydlig roll som rådgivande instans till KB i dess nya samordnande funktion.

Depåbibliotek och informations- och lånecentraler är en nationell uppgift

Regionaliseringen av Sveriges depåbibliotek och de tre Informations- och lånecentralerna avvisas. De utgör fyra viktiga "noder" i det nationella biblioteksstödet till den lokala och regionala biblioteksverksamheten med en effektiv och funktionell inriktning som är nationell och inte regional.

Utökad forskning
Kulturområdet behöver förstärkta forskningsresurser. De områden utredningen pekar ut överensstämmer väl med de ämnen där de yrkesverksamma vid biblioteken anser att det behövs mer forskning. Nya medel får inte koncentreras på tillämpad forskning eller tas från kulturområdets myndigheter och institutioner - som påpekas i utredningen skulle det få allvarliga konsekvenser för deras forskningsmöjligheter.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.