2006-02-01 11:10Pressmeddelande

Mer än hälften av landets kommuner har påbörjat arbetet med biblioteksplan - unik kartläggning kommun för kommun

null

Fem av tio kommuner har påbörjat arbetet med att ta fram en biblioteksplan. Drygt 14 procent har redan en biblioteksplan medan 34 procent ännu inte gjort något alls. Det visar en unik kartläggning av landets samtliga kommuner och som idag presenteras på Svensk Biblioteksförenings hemsida. Där får kommunerna rött, gult eller grönt ljus.

Det finns inget län där samtliga kommuner har biblioteksplaner, men i fyra fall: Uppsala, Kalmar, Gotland och Blekinge har samtliga kommuner påbörjat arbetet och vissa även antagit planer. I Stockholms län har åtta kommuner av 26 antagit biblioteksplaner och elva kommuner påbörjat arbetet.

- Det är märkligt och oroande att mer än trettio procent av landets kommuner ännu inte har startat arbetet med biblioteksplaner trots att det kravet finns i bibliotekslagen sedan ett år tillbaka, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. Biblioteksplanen är ett viktigt politiskt styrdokument för biblioteken och påverkar bibliotekens möjligheter att ge kommuninnevånarna den information och de upplevelser de behöver.

- Ska Sverige utvecklas och stå stark i den internationella konkurrensen genom en stadig tillväxt krävs att det går bra för invånarna när de söker kunskap och bygger på sitt vetande. Bibliotekens huvuduppgifter är bl a att garantera tillgång till information, stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer samt verka för läskunnighet, säger Niclas Lindberg. Flera undersökningar pekar dock på oroande utvecklingstendenser med ökade klyftor, minskat bokläsande mm vilket gör det extra viktigt med biblioteksplaner.

Resultatet kommun för kommun, län för län finns på http://www.biblioteksforeningen.org

Fakta: En biblioteksplan är ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv.

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.

Mer information:
Generalsekreterare Niclas Lindberg 070-660 80 77, 08-545 132 33
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16, 08-545 132 45


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.