2007-10-03 10:43Pressmeddelande

Modernisering av biblioteken i Hallands län har gett fler besökare

null

En rapport från Svensk Biblioteksförening visar att biblioteken i Hallands län har satsat stort på att öka sitt bestånd av datorer och multimedia så som musik, film och talböcker. Detta har medfört en stark ökning av antalet besök till biblioteken i länet.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för andra året i rad rapporten Folkbiblioteken i Hallands län. Rapporten, som baseras på 2006 års statistik, visar att biblioteken i Hallands län har haft landets starkaste utveckling vad gäller antalet besök per invånare. Under ett år har besöken ökat med 12,4 procent vilket kan jämföras med riksgenomsnittet som ligger på 2 procent. Antalet aktiva låntagare ligger på 0,33, vilket är landets fjärde högsta nivå. Biblioteken i länet har ökat andelen datorer med nästan 23 procent och AV-beståndet, som t ex CD, DVD och talböcker, har ökat med drygt 15 procent. Båda ökningarna är de högsta i landet.

– Vi ser en tydlig trend bland biblioteken när det gäller att satsa mer på datorer och AV-medier. Det är en naturlig utveckling som följer övriga samhällsutvecklingen. Det är glädjande att moderniseringen av biblioteken i Halland slagit så väl ut. Halmstads kommun sticker ut i statistiken över biblioteksbesök. Säkert är det nya stadsbiblioteket i Halmstad en viktig förklaring till att vi ser en så positiv trend när det gäller biblioteksbesöken i länet. Jag tycker att biblioteken i Halland är goda exempel på hur framtidens bibliotek kommer att se ut, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening.

Också antalet barnbokslån har ökat vid biblioteken i länet. Antalet barnbokslån uppgick under 2006 till 23,5 lån per barn, att jämföra med 18,3 lån per barn i snitt i riket.

– Att kunna läsa och förstå en text är av avgörande betydelse för att man ska få en så bra start i livet som möjligt. Dessvärre pekar mycket statistik på att barns läsande utvecklas negativt. Mot den bakgrunden är det mycket positivt att biblioteken i Halland lyckas så väl i arbetet att locka barn till läsning, säger Niclas Lindberg.

Biblioteken är en central källa för lärande, kunskap och innovationskraft. Trots det saknar Sverige som enda land i norden en nationell biblioteksstrategi. Ingen myndighet har överblick över den nationella bibliotekssituationen. Ingen instans kontrollerar om bibliotekslagens föreskrifter om samarbete och kommunala biblioteksplaner efterföljs. Ingen nationell aktör tar initiativ, värderar utvecklingen eller stakar ut färdriktningen.

– Avsaknaden av ett samlat politiskt intresse för biblioteken har lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar adekvat bemannade skolbibliotek och bokbussarna blir färre och färre. Närheten till bibliotek, dess böcker och tjänster har kraftigt försämrats. Resultatet är att Sverige och dess invånare inte får tillgång till det världsledande bibliotekssystem som faktiskt skulle kunna bli verklighet, menar Niclas Lindberg.

Biblioteksföreningens rapporter visar att Sverige idag har en biblioteksverksamhet som ger ojämlik tillgång till bibliotekens tjänster. Biblioteksservicen är långt ifrån likvärdig över landet.

– Vi hoppas att våra 311 lokala och regionala rapporter över biblioteksverksamheten i landet ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens utsatta situation och stimulera ett politiskt engagemang såväl lokalt, regionalt som centralt. Ska Sverige utvecklas till en kunskapsnation av första klass måste vi skaffa oss en bibliotekspolitik av världsklass, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2006 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras också ytterligare 310 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.