2007-10-03 10:46Pressmeddelande

Nedskärningar på biblioteken i Västmanlands län

null

En rapport från Svensk Biblioteksförening visar att biblioteken i Västmanlands länd skurit ner på sin verksamhet under 2006. Tydligast märks nedskärningarna bland barnboksbestånden.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för andra året i rad rapporten Folkbiblioteken i Västmanlands län. Rapporten, som baseras på 2006 års statistik, visar att antalet bibliotek per 1000 invånare har sjunkit med drygt tre procent i länet. Detta är en av de största minskningarna i landet. Det är också det län där kommunerna lägger näst minst pengar på biblioteken jämfört med övriga landet. 358 kronor per invånare är den totala driftskostnaden, vilket kan jämföras med 448 kronor per invånare i kommunerna i Västerbottens län. Förra året kunde biblioteken i Västmanland visa upp flest andel aktiva låntagare i landet med 0,39 aktiva låntagare per invånare. I år har den siffran sjunkit med 28 procent vilket gör att länet nu ligger under riksgenomsnittet för andelen aktiva låntagare.

– Det är alltid ledsamt när kommunerna väljer att skära ner på biblioteksverksamheten. Biblioteken har viktig uppgift att fylla som källa för lärande, kunskap och innovationskraft. Biblioteken i Västmanlands län har dock ett bra bestånd av AV-media (musik, film och talböcker), vilket är en viktig del av utbudet på moderna bibliotek, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening.

Antalet barnböcker per barn har minskat med 8,1 procent sedan 2005, vilket är den kraftigaste minskningen i landet. Också barnbokslånen per barn har sjunkit med drygt tre procent, vilket är den näst kraftigaste minskningen i landet.

– Statistiken talar sitt tydliga språk: färre barnböcker innebär färre barnbokslåntagare. Mycket statistik pekar på att barns läsande utvecklas negativt. Att då dra ner på barnböckerna är mycket olyckligt eftersom det förstärker en redan mycket negativ trend, säger Niclas Lindberg.

Biblioteken är en central källa för lärande, kunskap och innovationskraft. Trots det saknar Sverige som enda land i norden en nationell biblioteksstrategi. Ingen myndighet har överblick över den nationella bibliotekssituationen. Ingen instans kontrollerar om bibliotekslagens föreskrifter om samarbete och kommunala biblioteksplaner efterföljs. Ingen nationell aktör tar initiativ, värderar utvecklingen eller stakar ut färdriktningen.

– Avsaknaden av ett samlat politiskt intresse för biblioteken har lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar adekvat bemannade skolbibliotek och bokbussarna blir färre och färre. Närheten till bibliotek, dess böcker och tjänster har kraftigt försämrats. Resultatet är att Sverige och dess invånare inte får tillgång till det världsledande bibliotekssystem som faktiskt skulle kunna bli verklighet, menar Niclas Lindberg.

Biblioteksföreningens rapporter visar att Sverige idag har en biblioteksverksamhet som ger ojämlik tillgång till bibliotekens tjänster. Biblioteksservicen är långt ifrån likvärdig över landet.

– Vi hoppas att våra 311 lokala och regionala rapporter över biblioteksverksamheten i landet ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens utsatta situation och stimulera ett politiskt engagemang såväl lokalt, regionalt som centralt. Ska Sverige utvecklas till en kunskapsnation av första klass måste vi skaffa oss en bibliotekspolitik av världsklass, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2006 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras också ytterligare 310 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.