2006-06-07 14:56Pressmeddelande

Nio av tio slår vakt om bibliotekslagen och de fria boklånen

null

Nio av tio svenskar tycker att det är viktigt att biblioteken och de fria boklånen regleras i lag. Det visar en ny undersökning av allmänhetens inställning till bibliotek. Sju av tio vill satsa mer resurser på bokbussarna, tre av tio vill satsa mer resurser generellt på biblioteken.

- Undersökningen visar att det finns ett stort folkligt stöd för biblioteken och bibliotekslagen. Det är en viktig signal till alla politiker inför höstens val, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening.

På frågan ”Det finns idag en bibliotekslag som bl a säger att det i alla svenska kommuner ska finnas folkbibliotek med fria boklån. Tycker du att det är viktigt att det finns en sådan bibliotekslag?” svarar 62 procent att det är mycket viktigt och 28 procent att det är ganska viktigt. Endast 2 procent tycker att bibliotekslagen inte alls är viktig.

Det finns endast små skillnader mellan olika väljargrupper i synen på bibliotekslagen. Sympatisörer till socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet uttrycker ett något starkare stöd (95 procent uppger ”viktigt att bibliotekslagen finns” jämfört med 85 procent av de som sympatiserar med ett borgerligt parti).

Vissa grupper uppger oftare än andra att det är mycket viktigt att bibliotekslagen finns. Dessa är kvinnor, offentliganställda samt boende i hyreslägenhet.

65 procent anser att biblioteken i framtiden bör ha i stort sett samma resurser som idag. Tre av tio anser att det bör satsas mer resurser på biblioteken och endast 2 procent av de tillfrågade anser att det bör satsas mindre på biblioteken. Sett till partisympati finns inga skillnader mellan de politiska blocken.

Bokbussarna har ett mycket stort stöd bland allmänheten. Sju av tio anser att det är viktigt att kommunerna satsar mer resurser på bokbussarna, dvs mobila biblioteksfilialer.

Undersökningen finns på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Undersökningen är genomförd av Temo Synovate på uppdrag av Svensk Biblioteksförening. Sammanlagt genomfördes 1027 intervjuer under tiden 2 – 4 maj 2006.

Mer information:
Generalsekreterare Niclas Lindberg 070-660 80 77


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.