2007-09-27 16:41Pressmeddelande

Ny rapport - Sverige saknar nationell bibliotekspolitik

null

Sverige är det enda land i Norden som inte har någon nationell bibliotekspolitik. Det visar en ny rapport från Svensk Biblioteksförening, ”Sverige – så in i Norden efter” som presenteras under Bok & Biblioteksmässan. Sverige och dess invånare får inte tillgång till den fulla potentialen som ett världsledande bibliotekssystem skulle kunna erbjuda.

Rapporten visar hur de nordiska grannländerna har konstaterat att bristen på samordning leder till ett slöseri med ekonomiska resurser. Danmark, Finland och Norge har alla tagit ordentliga kliv i riktning mot en samlad nationell bibliotekspolitik som samordnar landets hela biblioteksverksamhet. De har formulerat tydliga mål och strategier för hur man vill att biblioteken ska utvecklas och vilken funktion de ska ha i samhället. I Sverige är ansvaret uppsplittrat och otydligt. Ingen har överblick över den samlade nationella bibliotekssituationen och ingen kan därför säga hur utvecklingen ser ut eller hur den skulle kunna förbättras.

Rapporten kan hämtas hem som pdf-fil på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org

Biblioteksverksamheten i Sverige utvecklas tudelat och servicen är ojämn. Universitets- och högskolebiblioteken utvecklats starkt. Teknikutvecklingen går snabbt. De elektroniska tjänsterna och de virtuella biblioteksmiljöerna blir viktigare. Utlåningen av moderna medier så som CD, DVD och tal- och ljudböcker ökar. Datorerna på biblioteken blir fler. Samtidigt har avsaknaden av ett samlat politiskt intresse för biblioteken lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar rejäla skolbibliotek, bokbussarna blir färre och färre. Besökarna blir färre, boklånen minskar och läsförståelsen sjunker! En tredjedel av 15-åringarna i Sverige läser aldrig för nöjes skull. Klyftorna i läsandet, tillgången till digital information och biblioteksanvändandet är stora. I kunskapsnationen Sverige får invånarna sämre tillgång till bibliotek, dess kvalificerade personal och tjänster.

Mer information:
Generalsekreterare Niclas Lindberg 070-660 80 77
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.