2012-04-13 10:46Pressmeddelande

Ny rapport om biblioteken och de regionala kulturplanerna

null

Rapporten Verka samman beskriver hur bibliotekens intressen tagits tillvara i de fem regionala kulturplaner som skrevs 2010. Rapporten visar att kulturplanerna ledde till att många lokala bibliotekschefer upplevde ett ökat politiskt engagemang för biblioteksfrågorna. Även på regional nivå menade man att biblioteksfrågorna fått ett ökat genomslag – med undantag för Västra Götalandsregionen.

En annan konsekvens av kulturplanerna är att de regionala huvudmännen verkar ha fått en ökad förståelse för bibliotekens funktion som lokala mötesplatser.

Fler regionala än lokala biblioteksaktörer var inblandade i de samtal som föregick planerna. Ibland bjöds inte de lokala bibliotekscheferna in, men ibland avstod man från att delta.

Rapporten visar också att det finns stora förväntningar på både Kungliga biblioteket och Kulturrådet att se lokala och regionala behov och samarbeta inför kommande kulturplaner. Kulturrådet och KB behöver komma överens om vilka frågor som respektive myndighet ska driva samt hur utvecklingsarbetet kan koordineras dem emellan utifrån de resurser respektive myndighet förfogar över.

 – Samverkansmodellen med Kulturrådet som part och KB som biblioteksmyndighet förutsätter att det finns en nationell biblioteksstrategi som stöd för diskussionerna om biblioteksutveckling i de regionala kulturplanerna, menar Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg.

I remissvaret till utredningen Spela samman hade Svensk Biblioteksförening en annan åsikt om var medel och resurser skulle hamna, än det förslag som sedan blev verklighet. Alla resurser samlades inte hos biblioteksmyndigheten.

 – Men nu är det som det är och det finns ingen anledning att tro att förutsättningarna kommer att förändras inom överskådlig tid. Svensk Biblioteksförening ger sig därför med genuint intresse och stor nyfikenhet in i den nya situationen och föredrar att se vilka möjligheter den för med sig, säger Niclas Lindberg.

Rapporten innehåller också tips till bibliotek som är på väg in i samverkansmodellen. Det är till exempel viktigt att bjuda in sig själv om ingen annan gör det och en fördel att lyfta fram bibliotekens långa tradition av samverkan.

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.