2009-02-19 12:42Pressmeddelande

Ny rapport: Satsa på forskning om bibliotekens tjänster och bibliotekens betydelse för lärandet

null

Det behövs kraftfull forskning om faktorer som berör den strategiska utvecklingen av nya bibliotekstjänster, bibliotekens betydelse för lärandet samt bibliotekens förändrade roll i samhället. Det visar den Delfi-studie som Bibliotekshögskolan i Borås genomfört under 2008 på uppdrag av Svensk Biblioteksförening.

Genom att systematiskt tillfråga ett hundratal yrkesverksamma bibliotekarier från hela landet har en forskningsgrupp under ledning av professor Elena Maceviciute och professor Tom Wilson tagit reda på vilka områden som behöver utforskas ytterligare inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Delfistudien gör att bibliotekariernas erfarenheter om verksamheterna och användarna korsbefruktas med forskarnas mer teoretiska perspektiv.

Rapporten "På säker grund" som presenterades på torsdagen vid ett seminarium i Stockholm ger en samlad bild av hela fältets forskningsönskemål, samtidigt som den diskuterar skillnader mellan olika bibliotekssektorer och mellan behov idag och i framtiden. På tio-i-topp-listan återfinns ämnen om bibliotekens roll i samhället, bibliotek och vetenskaplig kommunikation och bibliotek, läsande och lärande. Flera ämnen berör utveckling, omprövning och utvärdering av bibliotekens tjänster.

De tio viktigaste bibliotek- och informationsvetenskapliga forskningsområdena:
1. Faktorer som berör den strategiska utvecklingen av nya bibliotekstjänster, inklusive omprövning av etablerade tjänster
2. Bibliotekens förändrade roll i samhället. Nya funktioner, nya mål, nya roller, nya tjänster
2. Biblioteks betydelse för lärande
2. Utveckling av bibliotekstjänster för barn och ungdomar i den digitala åldern
5. Effekter av läsfrämjande verksamhet
5. Utvärdering av biblioteksarbetets effektivitet och inflytande
7. Utveckling inom vetenskaplig kommunikation och konsekvenser för biblioteken
7. Utveckling av biblioteket som rum
9. Nya digitala mediers roll i vetenskap och forskning
9. Bibliotek, lärande och undervisning: att studera effekten av biblioteks- och informationsservice

Svensk Biblioteksförening har i arbetet för en nationell bibliotekspolitik betonat vikten av ökad forskning inom biblioteksområdet. Tack vare den nu genomförda Delfistudien går det att peka ut de viktigaste områdena.

Rapporten "På säker grund" finns att hämta på http://www.biblioteksforeningen.org

Mer information:

Anna Kåring Wagman, utredare, Svensk Biblioteksförening, 070-860 66 10
Elena Maceviciute, professor, Högskolan i Borås 070-603 41 43
Niclas Lindberg, generalsekreterare, Svensk Biblioteksförening, 070-660 80 77


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.