2016-09-06 07:00Pressmeddelande

Ny statistik över folkbiblioteken

null

Svensk biblioteksförening publicerar i dag för elfte året i rad 311 rapporter, en för varje kommun, län och region, med statistik över situationen på landets folkbibliotek. I årets rapporter redovisas folkbibliotekens utveckling från 2007 till och med 2015 för att möjliggöra en unik jämförelse över tid.

Förhoppningen är att rapporterna ska stimulera till diskussioner om bibliotekens verksamhet och effekter, att goda exempel lyfts fram och förstärks, att förbättringsområden identifieras och åtgärder vidtas så att fler får tillgång till bibliotekets alla resurser.

– Vi vill att bibliotekslagens bestämmelse att folkbiblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur, särskilt för barn och ungdomar, blir mer än fagra ord. Den måste följas upp med konkreta satsningar på ökad kvalitet, säger Calle Nathanson, ordförande Svensk biblioteksförening.

Rapporterna visar att det finns många bra bibliotek i landet, inte minst gäller det bibliotek som satsar på barns och ungas läsande. Nästan hälften av de böcker som lånas ut är barn- och ungdomsböcker. Att stimulera barns läslust och färdigheter är en central uppgift för både skol- och folkbiblioteken. Därför är det oroväckande att antalet bibliotek fortsätter att minska. Under 10 år har 176 folkbibliotek försvunnit. Många bibliotek är inte heller öppna när människor vill och kan besöka dem. Fyra av tio folkbibliotek har öppet mindre än 20 timmar i veckan.

Än allvarligare är att 86 av landets 290 kommuner fortfarande helt saknar bemannade skolbibliotek. Samtidigt visar både svensk och internationell forskning att elever med tillgång till bemannade skolbibliotek förbättrar sina läsvanor, läsfärdigheter och studieresultat. Här krävs kraftfulla politiska åtgärder för att vända utvecklingen. Regeringens satsningar på ökad bemanning på skolbiblioteken och främjande av barns läsning och läsförståelse är därför välkommen, men måste mötas av betydligt större insatser från kommunerna.

– I dag ser vi växande kunskapsklyftor, vikande läsförståelse, sjunkande skolresultat och ett digitalt utanförskap. Biblioteken står redo att axla ett större ansvar för att arbeta för fri tillgång till information, läsfrämjande och ett fritt meningsutbyte i enlighet med bibliotekslagen. Men då måste bibliotekshuvudmännen ta sitt ansvar för finansiering och bemanning, avslutar Calle Nathanson.

Mer information:

Calle Nathanson, ordförande Svensk biblioteksförening, 072 077 50 96

Björn Orring, kommunikatör Svensk biblioteksförening, 070 629 35 00

Rapporterna bygger på statistik från Kungliga biblioteket, Statistiska centralbyrån och Statens kulturråd för år 2015. De är tillgängliga på www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.