2008-09-01 10:15Pressmeddelande

Ökad bibliotekstäthet i Uppsala län

null

Bibliotekstätheten i länet ökar och biblioteken satsar allt mer på moderna medier och datorer. Det visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag, för tredje året i rad, rapporten Folkbiblioteken i Uppsala län. Rapporten baseras på statistik från år 2007 och visar bland annat att antalet bibliotek per invånare i Uppsala län ökade med drygt 9 procent under 2007.

Biblioteken i länet har ökat bestånden av AV-medier, såsom skivor, filmer och talböcker, med fyra procent. Med 0,4 i AV-medier per invånare ligger länets bibliotek över riksgenomsnittet. Biblioteken i länet har tappat besökare, men antalet aktiva låntagare ligger stabilt på 0,31 aktiva låntagare per invånare vilket är en bra siffra i en nationell jämförelse.

Länets bibliotek har också ökat antalet datorer per invånare. Här har man ökat med 17,7 procent jämfört med föregående år men man hamnar trots detta på en bottenplacering i mätningen. 58 datorer per 100 000 invånare är lågt i jämförelse med riksgenomsnittet på 72.

– Uppsala län har få bibliotek per invånare. Mot den bakgrunden är det är positivt att kommunerna i länet utökade bibliotekstätheten under 2007. Tillgänglighet är viktigt. God tillgång till datorer är också en viktig uppgift för det moderna folkbiblioteket, särskilt i ett län med så hög grad av högskolestudenter som Uppsala, säger Nickas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening.

Under 2007 uppgick antalet besök på folkbiblioteken i Sverige till 68 miljoner och antalet boklån till 57,2 miljoner.

– Exempel från t ex Norrbotten och Västerbotten visar att en genomtänkt bibliotekspolitik ger resultat. Det säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. I Norrbotten har satsningen på ett nytt Kulturhus i Luleå i kombination med en gemensam marknadsföringssatsning i länet ökat utlåningen med 2,7 procent och biblioteksbesöken med 13 procent. I Västerbotten har den av FN prisade bibliotekssatsningen resulterat i en ökad utlåning med 1,7 procent.

Den nationella samordningen av bibliotekens utveckling är dock bristfällig. Problemet är bl a att lokala initiativ inte omsätts i nationella program och att invånarnas tillgång till biblioteksservice blir ojämn.

– För att ge biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara effektiva redskap både för individer och för Sverige som kunskapsnation behövs en nationell bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2007 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.