2007-10-03 10:47Pressmeddelande

Östergötlands bibliotek gör små satsningar på barnen

null

De kommunala biblioteken i Östergötlands län satsar, i en jämförelse med biblioteken i Sveriges övriga län, lite på barnverksamhet. Biblioteken i Östergötland har få barnböcker per barn och en låg utlåning av barnböcker. I en nationell jämförelse är det bara två län som har färre barnböcker per barn. Och bara ett län som har lägre utlåning per barn. Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för andra året i rad rapporten Folkbiblioteken i Östergötland. Rapporten, som baseras på 2006 års statistik, visar bland annat att Östergötland skulle kunna satsa betydligt mer på sina unga besökare. Länets bibliotek redovisar för 2006 ett innehav av 7,5 barnböcker per barn, vilket är en minskning från föregående år med 2,3 procent. Bara Uppsala och Stockholms län visar sämre siffror i denna kategori. Även antal barnbokslån per barn har sjunkit sedan 2005 (-11 procent). Detta gör att de östgötska biblioteken hamnar näst sist i denna kategori.

– Att bibliotekens barnverksamhet har en negativ utveckling är olyckligt och oroande. Att tidigt stimulera barn till läsning ger, förutom glädjen i läsupplevelser, barnen bättre förutsättningar att ta till sig ny kunskap och därmed att lyckas i skolan, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening i en kommentar till siffrorna.

Också i kategorierna total utlåning och antal böcker per invånare hamnar länets bibliotek i det lägre skiktet, med en femtonde respektive sjuttonde placering i en nationell jämförelse. Samtidigt har Östergötlands län förhållandevis många besök. Östergötlands bibliotek har 8,9 besök per invånare och år. Bara i två län kan biblioteken redovisa fler besök per invånare.

– Med tanke på att Östergötland satsar relativt lite på sin biblioteksverksamhet, är jag positivt överraskad över att det görs så många biblioteksbesök i länet. Bibliotekens totala driftskostnader per invånare uppgår till 365 kr per invånare och år. Det är en låg siffra i en nationell jämförelse. Det är viktigt att biblioteken får tillräckliga resurser för att upprätthålla en god verksamhet. Bibliotek av god standard utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande och kulturell utveckling. En väl fungerande biblioteksverksamhet har därför en avgörande betydelse, säger Niclas Lindberg.

Biblioteken är en central källa för lärande, kunskap och innovationskraft. Trots det saknar Sverige som enda land i norden en nationell biblioteksstrategi. Ingen myndighet har överblick över den nationella bibliotekssituationen. Ingen instans kontrollerar om bibliotekslagens föreskrifter om samarbete och kommunala biblioteksplaner efterföljs. Ingen nationell aktör tar initiativ, värderar utvecklingen eller stakar ut färdriktningen.

– Avsaknaden av ett samlat politiskt intresse för biblioteken har lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar adekvat bemannade skolbibliotek och bokbussarna blir färre och färre. Närheten till bibliotek, dess böcker och tjänster har kraftigt försämrats. Resultatet är att Sverige och dess invånare inte får tillgång till det världsledande bibliotekssystem som faktiskt skulle kunna bli verklighet, menar Niclas Lindberg.

Biblioteksföreningens rapporter visar att Sverige idag har en biblioteksverksamhet som ger ojämlik tillgång till bibliotekens tjänster. Biblioteksservicen är långt ifrån likvärdig över landet.

– Vi hoppas att våra 311 lokala och regionala rapporter över biblioteksverksamheten i landet ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens utsatta situation och stimulera ett politiskt engagemang såväl lokalt, regionalt som centralt. Ska Sverige utvecklas till en kunskapsnation av första klass måste vi skaffa oss en bibliotekspolitik av världsklass, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2006 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras också ytterligare 310 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.