2012-01-27 06:00Pressmeddelande

Regeringen måste ta ansvar för biblioteken

null

Svensk Biblioteksförening och DIK akademikerfacket för kultur och kommunikation, är kritiska till regeringens hantering av Kungliga Bibliotekets uppdrag att utveckla det svenska biblioteksväsendet.  
Därför begär de bägge organisationerna en uppvaktning av både kulturministern och utbildningsministern med anledning av Statskontorets myndighetsanalys av Kungliga biblioteket (KB). Statskontorets förslag innebär att bärande delar av KB:s uppdrag på biblioteksområdet ska tonas ner eller avvecklas. Svensk Biblioteksförening och DIK menar att det står i strid med fattade riksdagsbeslut samt tidigare initiativ och besked från regeringen.

Svensk Biblioteksförening och DIK vill att regeringen:

  • svarar på vilket sätt den avser säkerställa att KB:s uppdrag genomförs och utvecklas
  • redogör för behovet av en utvidgad instruktion för KB:s uppdrag
  • redogör för vilka initiativ regeringen kan ta för att få till stånd arbetet med en nationell biblioteksstrategi

–      ­Nu måste otydligheten redas ut. För att Sverige ska vara en kunskapsnation med ett starkt biblioteksväsende behöver vi också en politisk vilja från regeringen som slår vakt om kulturutredningens arbete och riksdagens beslut. Uppdraget till KB var ett steg på vägen och nu riskerar regeringen ta flera steg tillbaka, säger Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg i en kommentar.

–      Biblioteken står för inför stora utmaningar. Sverige är fortfarande det enda landet i Norden som saknar en nationell biblioteksstrategi. Vi vet att det finns ett starkt stöd för att utveckla biblioteken gemensamt och vill med vårt initiativ uppmana regeringen att ta nya steg för utveckla och förstärka, inte reducera, KB:s uppdrag, säger Karin Linder, förbundsordförande för DIK.

Bakgrund:

Med start den 1 januari 2011 har regeringen gett KB i uppdrag att ha en nationell överblick över biblioteksområdet samt främja samverkan och utveckling inom området. Myndigheten ska särskilt svara för, det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS, och att tillsammans med länsbiblioteken följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen har utformats och hur de används. Myndigheten ska vidare verka för utveckling och samordning av digitala tjänster och system inom biblioteksväsendet.

Bakgrunden till det utvidgade uppdraget var de behov som Kulturutredningen såg av ett sammanhållande centrum för biblioteksområdet och de förslag man presenterade om en ny ledningsfunktion för ett samlat svenskt biblioteksväsende. Kulturutredningen fann att det vara väl motiverat att KB skulle få ett utökat ansvar för biblioteksområdet genom att omfatta även läns- och folkbiblioteken.

Ett av motiven var att det saknades en aktör som hade i uppgift att ställa upp kvalitetskriterier, utvärdera de lagstadgade biblioteksplanerna eller att följa upp bibliotekslagen. I sin proposition ”Tid för kultur” konstaterade regeringen att det bland remissinstanserna fanns ett stort stöd för förslaget att uppdra åt KB att vara en nationell samordnare, bland annat DIK och Svensk Biblioteksförening namnges särskilt. Vidare konstaterar regeringen att flertalet universitet ställer sig bakom förslaget och att Länsbiblioteken är eniga om att det behövs en nationell aktör. Kulturrådet framhöll behovet av en samlad bibliotekspolitik med ett gemensamt uppdrag för offentligt finansierade bibliotek. I riksdagsbehandlingen fick regeringens förslag om att ge KB ett utvidgat uppdrag ett starkt och blocköverskridande stöd.

Svensk Biblioteksförening och DIK stod gemensamt bakom kravet på en nationell biblioteksmyndighet och välkomnade såväl kulturutredningens som regeringens förslag och riksdagens beslut. Inte minst för att de anser att en stark nationell biblioteksmyndighet behövs för att gemensamt kunna ta tag i och hantera ett antal viktiga framtidsutmaningar som biblioteken står inför.

Presskontakt:

Stefan Engström, informationschef, Svensk Biblioteksförening: 070-5519074

Karin Karlsbro, pressansvarig, DIK: 070-7488080

Mer information och breven till regeringen i sin helhet:

www.biblioteksforeningen.org

www.dik.se

 Statskontorets myndighetsanalys av KB:

www.statskontoret.se

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.