2013-01-25 08:49Pressmeddelande

Satsning på nationell lösning för e-böcker

null

I och med Svensk Biblioteksförenings utvecklingsbidrag kommer KB genomföra en förstudie och därmed förbereda för det uppdrag gällande e-böcker som Litteraturutredningen föreslår att KB ska få.

- Det är mycket glädjande att KB genomför denna förstudie och därmed tillsammans med Svensk Biblioteksförening verkar för att bredda alla biblioteks tillgång till e-böcker, säger Inga Lundén, ordförande för Svensk Biblioteksförening.

För att säkerställa biblioteksväsendets möjlighet att framöver kunna tillhandahålla e-böcker och andra e-resurser med öppen data är en nationell lösning i KB:s regi en förutsättning,

-  Det finns helt enkelt ingen annan som kan göra det. En nationell infrastruktur är en positiv lösning för det lokala biblioteket, menar Christina Jönsson Adrial, chef Avdelningen för Samordning och utveckling, KB. Biblioteken slipper kostnader för systemet även om licenskostnaderna för själva böckerna kvarstår.

Behovet av en nationell lösning vad gäller e-boksfrågan är stort, vilket redan framkom i rapporten När kommer boomen: en kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv som gemensamt togs fram av KB och Svensk Biblioteksförening 2011.

- Det är viktigt att även understryka bibliotekens roll och insatser när det kommer till läsfrämjande och informationsförsörjning, fortsätter Inga Lundén. Utifrån det perspektivet blir en nationell lösning för tillhandahållande av e-böcker en förutsättning för bibliotekens kärnuppdrag; att öka läsandet och tillhandahålla medborgarna fri tillgång till information.

Förstudien väntas resultera i ett samlat eller flera förslag som kan ligga till grund för fortsatt arbete, under förutsättning att KB får det föreslagna uppdraget som Litteraturutredningen föreslår.

- Förstudien är viktig, men den är bara ett startskott. Det behövs betydligt mer resurser för att KB ska kunna ta sig an frågan om uppbyggnad av ett hållbart nationellt e-bokssystem, avslutar Inga Lundén.

Kontaktpersoner:

Christina Jönsson Adrial, KB, 070-007 36 42

Inga Lundén, ordförande, Svensk Biblioteksförening, 076-123 11 90


Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.