2005-02-17 15:39Pressmeddelande

Sjukhusbiblioteket viktigt för patienternas tillfrisknande

null

Brev till Sjukhusledningen
Länsssjukhuset Halmstad


Angående sjukshusbiblioteksverksamheten

Svensk Biblioteksföreningen verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt biblioteksväsende av hög standard och ska främja samarbetet mellan biblioteken och andra institutioner. Föreningen följer också hur de olika bibliotekshuvudmännen förhåller sig till nationell lagstiftning och beslut fattade av regering och riksdag.

Det finns ett numera vederlagt tydligt samband mellan kultur och hälsa. Under de senaste åren har ett flertal forskningsprojekt studerat sambandet. Några viktiga resultat är att kultur är lika avgörande för hälsan som motion och att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa.

Nationella folkhälsokommittén påvisar i sitt slutbetänkande (Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan, slutbetänkande av Nationella folkhälsokommittén (SOU 2000:91)) kulturens betydelse för hälsan. Såväl passiva former - lyssna, läsa, titta på - som aktiva former - där deltagaren själv utövar eller tolkar en dans, ett musikstycke etc. avses. Kommittén konstaterar att ett aktivt deltagande, särskilt från utsatta grupper, sannolikt skulle medföra en bättre och mer jämlik hälsa i befolkningen. För att åstadkomma detta bör institutionerna för kultur, utbildning, folkbildning, fritid, folkhälsa, sjukvård och omvårdnad samverka. Kommitténs betänkande har sedan följts av regeringens proposition och riksdagens beslut om mål för folkhälsan.

Runt om i landet följs detta upp av lokala och regionala initiativ. Vi vill t ex nämna Kommunförbundet Skåne och Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning gemensamma satsning på kultur i vården. Enligt dem kan kultur i vården sägas vara ett komplement till den medicinska vården och bygger på en vårdideologi, där människan ses som en helhet. För ett maximalt tillfrisknande måste både kropp och själ stimuleras. Kultur i vården kan vara t ex litteratur och musik som stimulans för sinnena. Vårdtagare/boende får möjlighet till förbättrad hälsa och ökad livskvalitet samtidigt som personalen erbjuds en bättre arbetsmiljö.

En självklar resurs är ett väl fungerande allmänt sjukhusbibliotek med allsidiga samlingar, specialmedia och kompetent personal.
Där kan man stödja vård- och tillfrisknandeprocessen och erbjuda olika kulturyttringar som kan användas i olika terapiformer.

Vår uppfattning är att det behövs tillgång till de tjänster som ett bibliotek samordnat tillhandahåller. Vi förutsätter att sjukhusledningen vid sitt ställningstagande till sjukhusbibliotekets framtid beaktar de aspekter på kultur och hälsa vi framfört ovan. Det är helt nödvändigt att sjukhusledningen i samband med sitt beslut klargör hur kulturförsörjningen i vården ska tillgodoses framöver, inte minst mot bakgrund av de nationella målen för folkhälsan.

Stockholm 2005-02-17


Niclas Lindberg
Generalsekreterare
070-660 80 77


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.