2021-09-22 05:10Pressmeddelande

Stärk läsfrämjandet med ändrad biblioteksersättning

I samband med ett seminarium under Bokmässan presenterar Svensk biblioteksförening en ny rapport, Läsning på gång!

Samtidigt lägger vi också ett förslag som skulle underlätta bibliotekens läsfrämjande arbete. Förslaget innebär att dagens biblioteksersättning, som ger ersättning till upphovsmän för utlånade böcker, utökas så att det även ger rätt för biblioteken att läsfrämja genom boksamtal, sagoläsning, boktips m.m. utan att det enskilda biblioteket behöver förhandla detta med upphovsrättsinnehavarna. 

-Det är viktigt att bibliotekarier på folk- och skolbibliotek får tid för läsfrämjande. De måste få möjlighet att möta många barn och unga och också förbereda dessa möten genom egen läsning och orientering om aktuell utgivning. Vårt förslag skulle förenkla detta arbete och samtidigt ge ersättning till upphovspersonerna säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Folk- och skolbibliotekens läsfrämjande arbete är en hörnsten i deras verksamhet och barn och unga är en särskilt prioriterad grupp. Under 2019 genomfördes exempelvis nästan 38 000 berättar- eller sagostunder, 45 000 boksamtal/bokprat och över 4000 författarbesök. 

-Det läsfrämjande arbetet är långsiktigt, kräver hög kompetens och tillräckliga resurser. Förslaget att utöka biblioteksersättningen skulle förenkla och möjliggöra mer läsfrämjande arbete på landets folk- och skolbibliotek säger Karin Linder.

I rapporten Läsning på gång! görs några nedslag i aktuell läsforskning och ges en inblick i det läsfrämjande arbete som bedrivs på folkbibliotek och skolbibliotek.  

Huvudfokus är barn och unga, i linje med den prioritering dessa har i bibliotekslagen. Målgruppen för rapporten är förstås verksamma inom biblioteken, men förhoppningen är att den också kan ge beslutsfattare en inblick i vad biblioteken och bibliotekarierna bidrar med när det gäller läsning. Den är inte menad som en handbok utan mer som en utgångspunkt för en diskussion om det som är en så central del i biblioteksarbetet – läsfrämjande.

Rapporten skrevs under våren 2021 och påverkades då förstås av den pågående covid19-pandemin. Arbetet på biblioteken såg annorlunda ut än det vanliga, och läsfrämjande för barn och unga bedrevs delvis i andra former.

Seminariet Läsning på gång! äger rum den 23 september kl. 13-1330 i Studio B.

Medverkande: Ingela Hofsten (rapportförfattare), Jenny Lindberg, universitetslektor på Högskolan i Borås, Liselott Drejstam, skolbibliotekarie på Arenaskolan i Linköping, och Maria Ehde Andersson, utvecklare på Regionbibliotek Halland.

Bokmässan följs på plats eller via bokmassan.se

 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.