2007-10-03 10:45Pressmeddelande

Stor minskning av boklån i Södermanlands län

null

Antalet utlånade böcker per invånare har minskat kraftigt i Södermanlands län. Samtidigt har även bokbeståndet minskat. Detta trots att biblioteken i länet har bland de högsta driftkostnaderna i Sverige. Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för andra året i rad rapporten Folkbiblioteken i Södermanlands län. Rapporten, som baseras på 2006 års statistik, visar att biblioteken i länet har Sveriges fjärde högsta driftkostnad med 433 kronor per invånare (rikssnittet är 386 kronor), och kostnaden per lån är den tredje högsta i landet. Trots de höga kostnaderna är antalet bibliotek per invånare inte särskilt högt. Med 0,16 bibliotek per 1000 invånare ligger man strax över riksgenomsnittssiffran på 0,15 bibliotek.

– I Södermanlands län tvingas man notera att antal böcker per invånare sjunkit under det senaste året och med det utlåningen. Samtidigt ligger antalet aktiva låntagare relativt sett ganska högt, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening.

Biblioteken i Södermanlands län visar, trots antalet aktiva låntagare, upp låga siffror på den totala utlåningen. Med 7,6 lån per invånare hamnar man på 16:e plats av 20 i en jämförelse med övriga län.

– Det är en bekymrande trend i Sörmlands län med ett minskat antal bibliotek, ett minskat utbud och en minskad utlåning. Samtidigt ligger länet över genomsnittet vad gäller antalet besökare per invånare. Det verkar som att invånarna i Sörmland i ovanligt hög grad använder biblioteket för annat än lån av böcker. Biblioteken fyller en viktig funktion som plats för till exempel studier, läsning av tidskrifter och informationssökning, säger Niclas Lindberg.

Biblioteken är en central källa för lärande, kunskap och innovationskraft. Trots det saknar Sverige som enda land i norden en nationell biblioteksstrategi. Ingen myndighet har överblick över den nationella bibliotekssituationen. Ingen instans kontrollerar om bibliotekslagens föreskrifter om samarbete och kommunala biblioteksplaner efterföljs. Ingen nationell aktör tar initiativ, värderar utvecklingen eller stakar ut färdriktningen.

– Avsaknaden av ett samlat politiskt intresse för biblioteken har lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar adekvat bemannade skolbibliotek och bokbussarna blir färre och färre. Närheten till bibliotek, dess böcker och tjänster har kraftigt försämrats. Resultatet är att Sverige och dess invånare inte får tillgång till det världsledande bibliotekssystem som faktiskt skulle kunna bli verklighet, menar Niclas Lindberg.

Biblioteksföreningens rapporter visar att Sverige idag har en biblioteksverksamhet som ger ojämlik tillgång till bibliotekens tjänster. Biblioteksservicen är långt ifrån likvärdig över landet.

– Vi hoppas att våra 311 lokala och regionala rapporter över biblioteksverksamheten i landet ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens utsatta situation och stimulera ett politiskt engagemang såväl lokalt, regionalt som centralt. Ska Sverige utvecklas till en kunskapsnation av första klass måste vi skaffa oss en bibliotekspolitik av världsklass, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2006 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras också ytterligare 310 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.