2020-02-13 08:30Pressmeddelande

Stora brister i svenskarnas digitala kunskaper

76% av svenskarna tycker att det bästa med internet är tillgången till mycket information, men bara 19% vet vad https i en webbadress betyder. Detta visar en ny undersökning om svenskars digitala kunskaper som Novus genomfört på uppdrag av Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket.

69% av svenskarna ser sig som en ganska eller mycket digital person, men av undersökningens totalt nio kunskapsfrågor är det bara tre som mer än hälften av svenskarna svarar rätt på.
– De politiska ambitionerna är att Sverige ska vara bäst i världen på digitalisering. De ambitionerna måste även gälla befolkningens kunskaper om det digitala, säger Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening.

Kungliga biblioteket har fått i uppdrag av regeringen att driva satsningen ”Digitalt först med användaren i fokus” för en digital kompetenshöjning hos folkbibliotekspersonal.
– Det är tydligt att det finns ett glapp mellan vad man förväntas kunna som användare av digitala tjänster, och vad man egentligen kan. Här kan folkbiblioteken göra skillnad, menar Kerstin Olsson, projektledare Digitalt först. Folkbiblioteken behöver rustas för att möta allmänhetens behov, och därför är det viktigt att se långsiktigt på bibliotekens roll som bärare av digital kompetens.

– Biblioteken gör stora insatser i detta, och behöver få ett uttalat uppdrag att göra det långsiktigt och ur fler aspekter än rent handhavande av teknik. Från vår undersökning kan vi dra slutsatsen att många inte förstår vilken enorm samhällspåverkande effekt digitaliseringen har. Det är tydligt att det finns ett stort behov av ett nationellt kontinuerligt kunskapsbyggande, säger Karin Linder.

Läs hela undersökningen

Om undersökningen
Undersökningen ”Bibliotek, internet och demokrati – en undersökning om svenskars digitala kunskap” är genomförd av Novus. Syftet med undersökningen är att undersöka allmänhetens inställning till och kunskap om digitala områden som berör sociala medier, integritet och säkerhet på internet. Undersökningen genomfördes i december 2019 bland den svenska allmänheten i åldern 18–79 år. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Novus baserade en del av undersökningen på en amerikansk studie, genomförd av Pew Research Center.
Americans and digital knowledge

Om "Digital först med användaren i fokus"
Mer information finns på Kungliga bibliotekets webbplats:
Om Digitalt först


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.