2010-10-12 12:53Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförening kommenterar budgetpropositionen

null

I budgetpropositionen framgår att regeringen beräknar att 24 miljoner avsätts fr.o.m 2011 som ett steg i KB:s nya uppdrag, varav 15 miljoner kronor avser bidragsgivning till vissa lånecentraler och depåbibliotek. I KBs plan för det nya uppdraget beräknade man kostnaden till 12 miljoner kronor från och med 2013.

I och med budgetpropositionen fullföljer regeringen arbetet med att etablera Kungliga biblioteket som nationell biblioteksmyndighet.

- Syftet är att samla ansvaret för statens stöd och samordning inom biblioteksområdet till en myndighet, trots det anser regeringen att KB inte ska fördela bidragsmedel till de regionala biblioteksinstitutionerna. Det är ett ologiskt beslut, menar Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. En naturlig ordning hade varit att ge KB ansvaret för fördelningen av biblioteksmedlen inom ramen för samverkansmodellen.

- När regeringen nu gör ett avsteg från kultursamverksansutredningens förslag så mister man en naturlig koppling mellan den nationella biblioteksmyndigheten och den regionala biblioteksnivån. Den fråga som måste få sitt svar är hur den nationella biblioteksmyndighetens arbete med att följa upp bibliotekslagens praktiska tillämpning tillsammans med länsbiblioteken ska ske, menar Niclas Lindberg.

– Regeringens förslag innebär en fortsatt uppsplittring av stöden inom biblioteksområdet och motverkar ambitionen om ett samlat ansvar för statens stöd och samordning inom biblioteksväsendet, menar Niclas Lindberg. Vår idé är enkel: allt statligt som rör biblioteksområdet ska samlas på den nationella biblioteksmyndigheten. Det inbegriper även bidragen till biblioteken för litteratur- och läsfrämjande insatser.

- Alla reformer har sin inkörningsproblem och nya grepp väcker nya frågor. Det förtar inte det positiva att regeringens budgetproposition är ett första viktigt steg mot en nationell bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening.

 

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.