2011-03-24 15:44Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförening kommenterar litteraturutredningen

null

- Direktiven till regeringens litteraturutredning öppnar upp för analys, diskussion, överväganden och förslag inom ramen för samtliga frågeställningar som Svensk Biblioteksförening lyft fram inför utredningen, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening, i en kommentar.

I samband med att Regeringen i höstas aviserade en kommande litteraturutredning gjorde Svensk Biblioteksförening bl a följande tre inspel:

1. Bibliotekens betydelse för läsandets infrastruktur bör tydliggöras, inte minst gäller det bibliotekens roll för det lustbetingade läsandet i kontrast mot instrumentellt betingat läsande.

2. Människors möjligheter att via biblioteken fritt få ta del av litteratur och information i olika tekniska format bör uppmärksammas i utredningen. Bredda mediebegreppet i en kommande utredning och försök göra slutsatser och rekommendationer formatneutrala.

3. Studera hur det läsfrämjande arbetet kan bli effektivare. Folkbiblioteken har idag bristande på resurser till förmedling och uppsökande verksamhet. Mer medel till läsfrämjande insatser istället för till bokinköp skulle sannolikt öka effekterna på läsandet.

-Av direktiven framgår att kommittén ska analysera det allmänna biblioteksväsendets roll för att främja läsning och man ska pröva om det är motiverat med förändringar de statliga stöden till bibliotekssektorn. Utredningen ska också särskilt pröva om det finns behov av att stärka skolbibliotekens ställning och föreslå relevanta insatser. En förutsättning för att bli en stark läsare att ha tillgång till böcker och andra texter som man är intresserad av. I detta sammanhang spelar biblioteken en stor roll, inte minst för barn, menar Niclas Lindberg.

-Kommittén har fått ett tydigt uppdrag att bedöma och föreslå vilka statliga insatser som bör göras för att möta de utmaningar som teknikutvecklingen för med sig. För biblioteken är det av avgörande betydelse att få förbättrade möjligheter att tillgängliggöra t ex e-böcker och jag är glad över att frågan nu kan komma upp i litteraturutredningen.

-Jag tycker dock att direktiven i allt för hög grad betonar olika former av stimulans av formellt läsande t ex inom förskolans och skolans utbildningsuppdrag och i allt för liten utsträckning uppmärksammar lustläsningens betydelse för barns läsutveckling, säger Niclas Lindberg. Det hade varit önskvärt med ett tydligare barnperspektiv istället för det tydliga utbildningsperspektivet.

-Genom forskningen vet vi att njutningen av läsning minskar, om barnen upplever att det kopplas krav på prestation i samband med läsning. Om man vill främja barns läsutveckling är det av avgörande betydelse att biblioteken ges goda förutsättningar att främja barns fritidsläsning. Det handlar bl a om att utveckla metoder för att stödja barns olika läskulturer, inte minst för de som ser läsning som ett tvång, bl a i skolan. avslutar Niclas Lindberg.

Generalsekreterare Niclas Lindberg träffas på 070-660 80 77

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.