2008-04-17 18:42Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförening kommenterar sammanslagningen av Kungl Biblioteket och Statens ljud- och bildarkiv

null

-Förslaget om en sammanslagning av Kungliga biblioteket och Statens ljud- och bildarkiv ligger i tiden säger Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg i en kommentar.

-Vi har länge pekat på behovet av en ökad samordning inom biblioteksområdet på nationell nivå. I vårt åtta-punktsprogram för en nationell bibliotekspolitik för vi bl a fram att regeringen bör inrätta ett nationellt biblioteksorgan. Den föreslagna sammanslagningen pekar också i den riktningen.

-Vi förutsätter dock att detta beslut inte på något sätt försämrar förutsättningarna för regering och riksdag att förutsättningslöst och kreativt ta sig an Kulturutredningens förväntade förslag om en förbättrad samordning av bibliotekspolitiken på nationell nivå, avslutar Niclas Lindberg.

Bakgrundsfakta: Regeringen har uppdragit åt Kungl. biblioteket (KB) att förbereda en sammanslagning med Statens ljud- och bildarkiv (SLBA). Sammanslagningen är tänkt att ske den 1 januari 2009.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.