2009-05-13 12:11Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförening positiv till Kulturutredningens biblioteksförslag

null

Svensk Biblioteksförening är i sitt remissvar i huvudsak positiv till Kulturutredningens förslag på biblioteksområdet. Föreningen välkomnar förslaget att ge Kungl. Biblioteket, KB, i uppdrag att svara för den nationella överblicken på biblioteksområdet. Svensk Biblioteksförening anser dock att det är mycket viktigt att KB:s roll som nationalbibliotek avgränsas från rollen som samordnande och utvecklande aktör. För att KB ska kunna fullgöra sina nya uppgifter måste ekonomiska och personella resurser samt befogenheter tillföras KB. Föreningen menar också att den sk portföljmodellen inte är en optimal modell för biblioteksområdet, bland annat mot bakgrund av att biblioteksverksamhet omfattar mer än kultur. Remissvaret fastställdes av föreningens styrelse vid ett sammanträde idag onsdag 13 maj.

I remissvaret skriver man att Svensk Biblioteksförening förstår utredningens biblioteksförslag som att de syftar till att skapa en struktur som möjliggör utveckling av en nationell bibliotekspolitik till gagn för medborgarna.

Svensk Biblioteksförening anser att Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik som omfattar samtliga offentligt finansierade bibliotek och att en viktig del i denna politik är ett operativt nationellt biblioteksorgan. Mot denna bakgrund välkomnar föreningen utredningens skrivningar om behovet av ökad samordning av olika delar av biblioteksväsendet i allmänhet och förslaget om att ge Kungl. Biblioteket, KB, i uppdrag att svara för den nationella överblicken på biblioteksområdet i synnerhet. För att KB ska kunna fullgöra sina nya uppgifter på ett tillfredsställande sätt måste adekvata ekonomiska och personella resurser samt befogenheter tillförs KB.

Svensk Biblioteksförening anser dock att det är mycket viktigt att KB:s roll som nationalbibliotek avgränsas tydligt från rollen som samordnande och utvecklande aktör. Denna avgränsning bör tydliggöras såväl organisatoriskt som i medelstilldelning.

Svensk Biblioteksföreningen menar vidare att ansvaret för att samordna den nationella bibliotekspolitiken för de offentligt finansierade biblioteken i största möjliga mån bör ligga på en och samma instans; KB. Mot den bakgrunden anser föreningen att det är rätt att det ansvar Kulturrådet i dag har för biblioteksfrågor flyttas till KB. Uppgifter om bibliotek och biblioteksanvändning bör insamlas och analyseras av KB.

KB:s nya nationella ansvar bör innefatta ett generellt uppdrag att koordinera en nationell bibliotekspolitik, vilket bland annat bör innefatta ansvar för:
o Uppföljning och utvärdering av biblioteksverksamheten i landet
o Strategier för att stärka tillgången till bibliotekens tjänster
o Samordning av insatser för att en stärkt infrastruktur för digitala tjänster
o Stimulering av biblioteksutveckling
o Kvalificerad omvärldsbevakning nationellt och internationellt
företräda svenskt biblioteksväsende i internationella sammanhang
o Stimulering av utbildning, vidareutbildning och forskning inom sektorn
o Fördelning av statliga medel för biblioteksutveckling, läsfrämjande insatser mm

För att KB ska kunna fullgöra sina nya uppgifter på ett tillfredsställande sätt är det avgörande att KB tilldelas nödvändiga resurser och befogenheter. Därför avstyrker föreningen delar av förslagen kring den så kallade portföljmodellen och uppgifter för myndigheten för konstarterna då de splittrar upp stödet till biblioteksområdet och försvagar KB:s samordnings- och utvecklingsmöjligheter. Svensk Biblioteksförening anser därför att utvecklingsmedlen för biblioteksområdet, medlen för depåbiblioteket och lånecentralerna samt stödet för att främja tillgången till biblioteksservice för vuxenstuderande inte bör ingå i portföljen utan istället fördelas av KB.

Svensk Biblioteksförening tror att portföljmodellen kan bidra till ökad dialog och samverkan på biblioteksområdet inom regionerna, såväl mellan regional och kommunal nivå som i dialogen med staten. Men de vill samtidigt framhålla att det finns ett stort behov av nationell samordning på biblioteksområdet vilket gör att portföljmodellen inte är en optimal modell för biblioteksområdet, bland annat mot bakgrund av att biblioteksverksamhet omfattar mer än kultur.

Svensk Biblioteksföreningen tillstyrker utredningens förslag om att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utveckla modellen. Utredaren bör få i uppdrag att pröva om portföljmodellen är det lämpligaste sättet att fördela verksamhetsbidragen till läns- och regionbiblioteken.

Svensk Biblioteksförenings remissvar på Kulturutredningen SOU 2009:16 finns i sin helhet på föreningens hemsida www.biblioteksforeningen.org

Mer information:
Generalsekreterare Niclas Lindberg 070-660 80 77
Informationschef Peter Axelsson 070-552 46 16


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.