2006-11-14 10:14Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförening presenterar 290 rapporter över biblioteksverksamheten i Sveriges kommuner

null

Svensk Biblioteksförening presenterar idag 290 olika rapporter på temat ”Lokala förutsättningar för kunskapssamhället”. I en unik rapport för var och en av landets kommuner belyses nyckeldata kring varje svensk kommuns biblioteksverksamhet.

Nu följer Svensk Biblioteksförening upp de regionala rapporter om folkbibliotekens verksamhet som publicerades i augusti. Idag presenters unika rapporter för var och en av landets kommuner. Dessa rapporter bygger liksom de regionala på statistik från Statens Kulturråd för år 2005.

Av rapporterna kan man utläsa att den största utlåningen av ljudböcker och CD-skivor finns i Lund, att Åre är den kommun som satsar mest pengar per invånare på sina bibliotek och att Stenungsund har högst total utlåning per invånare (14,6 volym per invånare och år).

En helt ny extra dimension har adderats i de lokala rapporterna. I rapporterna jämförs respektive kommun med såväl rikssnittet som länssnittet men också med kommuner av samma typ som den egna. Den indelningen utgår från Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning. Att kunna jämföra sig med andra kommuner med liknade strukturella förutsättningar är i många fall mer relevant än att jämföra sig med geografiska grannar eller rikssnittet.

– Vi hoppas att dessa rapporter ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens betydelse för kunskap och utveckling. Genom att belysa biblioteksverksamheten i den enskilda kommunen hoppas vi kunna stimulera till debatt och till ett ökat politiskt intresse för biblioteken, säger Niclas Lindberg.

I takt med informationssamhällets utveckling framstår bibliotekens huvuduppgifter; att garantera fri tillgång till information, stödja självstudier och utbildning, verka för läskunnighet samt stimulera kulturell mångfald, som mer angelägna än någonsin. Trots detta sviktar engagemanget för biblioteksverksamheten i Sverige. Antalet besökare sjunker och biblioteksfilialer läggs ned. Under 2005 tog folkbiblioteken emot 69 miljoner besök vilket är en minskning med 4 miljoner sedan 2004. Antalet biblioteksfilialer har sedan 1990 minskat med 382 stycken.

– Genom de många jämförelserna ger rapporterna kommunpolitiker och andra intresserade ett praktiskt underlag för analys av och diskussion om den egna kommunens biblioteksverksamhet, avslutar Niclas Linberg.

Samtliga rapporter finns i sin helhet tillgängliga på Svensk Biblioteksförenings hemsida; http://www.biblioteksforeningen.org

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.