2005-02-10 14:00Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförening reagerar på lokaliseringsutredningens förslag

null


Angående Lokaliseringsutredningens förslag

Svensk Biblioteksföreningen verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt biblioteksväsende av hög standard och ska främja vetenskaplig och samhällelig informationsförsörjning. Föreningen följer också hur bibliotekshuvudmännen efterlever bibliotekslagen. Av bibliotekslagen framgår att det ska finnas högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan

Vid Stockholms universitet bedrivs en omfattande utbildning och forskning inom bl a arkeologi. För att säkerställa litteraturförsörjningen för utbildning och forskning har forskningsbiblioteken i universitetets närhet i samarbete byggt upp samlingar som samverkar med varandra. På detta sätt har man undvikit onödiga dubbleringar och fått till stånd ett effektivt resursutnyttjande i medieförsörjningen. Ett exempel på en lyckad samverkan är att Vitterhetsakademiens bibliotek under en lång följd av år systematiskt har koncentrerat sina samlingar till ämnesområdena arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik och kulturmiljövård. Samlingarna har sedan i betydande omfattning ställts till förfogande och nyttjats av Stockholms universitets forskare och studenter. Som ett resultat av detta har Stockholms universitetsbibliotek kunnat fokusera sina samlingar till andra angelägna utbildnings- och forskningsområden. Svensk Biblioteksförening vill uttala sitt stöd för denna typ av samarbete och samverkan. Detta då det leder till en kostnadseffektiv medieförsörjning utan att det kvalitativa innehållet går förlorat. Vår uppfattning är att det behövs mer av denna typ av lokal samverkan, inte mindre. Vi förutsätter att Regeringen vid sitt ställningstagande till utredare Jan Bergkvists förslag om utlokalisering av myndigheter beaktar denna aspekt. Det är helt nödvändigt att Regeringen i samband med beslutet om eventuell utlokalisering klargör hur litteraturförsörjningen för forskare och studenter vid t ex Stockholms universitet ska tillgodoses inom aktuella ämnesområden. Detta i syfte säkerställa att bibliotekslagens krav på adekvat biblioteksservice efterlevs.

Bibliotekslagen har nyligen kompletterats med en skyldighet att samverka. Det tycker vi är bra. För vår del ser vi det som helt nödvändigt att samverkan är lokal och uthållig. Om uthålligheten saknas kommer troligen inte heller samverkan att bli av då ingen vill riskera att stå med nackdelarna om samverkan plötsligt avbryts. I ett sammanhang då detta gäller forskningsbiblioteken är det naturligtvis forskningen och de studerande som omedelbart drabbas. När det gäller forskningsbiblioteken har staten ett särskilt ansvar för att säkerställa förutsättningarna för en uthållig samverkan, t ex vad gäller Stockholms universitetsbibliotek och Vitterhetsakademiens bibliotek. Denna aspekt på Lokaliseringsutredningens förslag anser vi att det finns skäl för Regeringen att överväga ytterligare.

Till sist är vi intresserade av att få klargjort hur Regeringen avser ordna biblioteksverksamheten för Statens historiska museum och Kungliga Myntkabinettet vid en eventuell flytt av Vitterhetsakademiens bibliotek.

Stockholm 2005-02-10
Niclas Lindberg
GenerelsekreterareOm Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.