2016-10-11 07:00Pressmeddelande

Svensk biblioteksförening tar avstånd från SD:s bibliotekspolitik

null

Sverigedemokraternas ledamöter i riksdagens kultutskott lämnade under den allmänna motionstiden in en motion om biblioteksfrågor. Motionen innehåller bland annat förslag om att begränsa tillgången till bibliotek för personer som inte är svenska medborgare. I motionen står det exempelvis att: ”Bibliotekens verksamhet ska vara medborgare och nationen till gagn, och utländska medborgare som inte har rätt att vistas i landet ska kunna nekas tillgång till bibliotekens tjänster.” Vidare vill motionärerna inte längre att biblioteken ska ha uppdraget att prioritera medier på andra språk än svenska och de nationella minoritetsspråken. Motionen föreslår att det kravet i bibliotekslagen ska strykas.

Den svenska bibliotekslagens andra paragraf tydliggör att ”Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla”. Bibliotekens verksamhet riktar sig alltså inte till enbart medborgare eller invånare i en viss kommun utan är öppna för alla, oavsett ursprung eller bostadsort. Bibliotekslagens femte paragraf ställer krav på att biblioteken ”ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska”. Det görs bland annat genom att erbjuda medier på andra språk än svenska.

-Mångspråkighet är berikande, både för individen och för samhället i stort. I Sverige talas idag minst 150 språk och det är rent bildningsfientligt av SD att vilja stoppa biblioteken från att ha medier på andra språk än svenska, säger Calle Nathanson, ordförande i Svensk biblioteksförening.

-Biblioteken och deras anställda är en motkraft när klyftorna ökar och demokratin utmanas. Biblioteken bidrar till att utjämna kunskapsskillnader, främja läsning och kultur och ge invånarna verktyg att vara demokratiskt delaktiga i samhället. Det är mycket allvarligt att ett riksdagsparti på det här sättet vill begränsa människors rätt till bibliotek på grund av deras bakgrund, fortsätter Calle Nathanson.

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest utgavs för första gången 1949 och omarbetades senast 1995. I manifestet framgår bland annat att: ”Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna erbjudas dem som av någon anledning inte kan utnyttja det gängse utbudet, exempelvis språkliga minoriteter, personer med olika handikapp, patienter på sjukhus eller interner inom kriminalvården.”

-Svensk biblioteksförening tar starkt avstånd från SD:s förslag. Det strider inte bara mot bibliotekslagen utan även mot UNESCO:s folkbiblioteksmanifest. Förslaget visar upp en bibliotekssyn som är helt främmande för biblioteken och deras arbete för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, avslutar Calle Nathanson.

För mer information:
Calle Nathanson, 072 077 50 96
Björn Orring, kommunikatör, 070 629 3500

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.