2012-05-11 06:59Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförening tar plats i europeiskt arbete för e-böcker

null

Ulrika Domellöf Mattsson har valts till ledamot i EBLIDA:s styrelse – den paneuropeiska organisationen för att tillvarata bibliotekens intressen. EBLIDA:s årsmöte i Köpenhamn beslutade också att intensifiera sitt påverkansarbete för att de europeiska institutionerna ska säkerställa en balanserad upphovsrätt, så att medborgare har tillgång till information, även i digital och elektronisk form.

Ulrika Domellöf Mattsson arbetar idag som koordinator vid Naturvårdsverkets bibliotek och är aktiv inom den svenska och europeiska biblioteksrörelsen. Hon är bland annat ledamot i Svensk Biblioteksförenings styrelse och ordförande i den svenska användargruppen för Ex Librisprodukter. Ulrika har tidigare varit kontaktperson för Svensk Biblioteksförenings statliga nätverk och har arbetat på Kungliga biblioteket.

– Jag kommer att arbeta för att bibliotek över hela Europa ska ha tillgång till böcker, oavsett om de publicerats elektroniskt eller i pappersformat. Därför ska det bli spännande och kul att få bidra med mina erfarenheter i ett gränsöverskridande europeiskt sammanhang, säger Ulrika Domellöf Mattsson.

– Nu har vi ytterligare flyttat fram våra positioner. Vår utgångspunkt är artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, var och en har rätt att söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Det är därför vi är starkt engagerade för att bibliotek ska kunna tillhandahålla information och kunskap även i e-boksformat, säger Svensk Biblioteksförenings ordförande Inga Lundén.

Bakgrund
EBLIDA – the European Bureau of Library, Information and Documentation Associations – är en oberoende paraplyorganisation för organisationer som arbetar för bibliotek, arkiv och andra informations- och dokumentationsinstitutioner. EBLIDA har 125 institutioner som medlemmar och arbetar för obegränsad tillgång till information och erkänner bibliotekens och arkivens roll för att uppnå detta mål.

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3100 personer och 550 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.