2010-02-22 15:58Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg kommenterar Kultursamverkansutredningen

null

- Jag känner mig på det hela taget nöjd med Kultursamverkansutredningens förslag rörande biblioteksområdet säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening, i en kommentar. För att ta tillvara den fulla potential som ett utökat ansvar för Kungl, biblioteket innebär är det angeläget att motverka en ny uppsplittring av stödet till biblioteksområdet på olika myndigheter. Att kompetens, resurser och ansvar finns hos en samlande nationell aktör är, som kulturutredningen framhöll, ett viktigt mål i sig och dessutom en förutsättning för att KB ska kunna fullgöra sina nya samordnings- och utvecklingsuppgifter på ett bra sätt.

Biblioteken skiljer sig från andra regionala kulturinstitutioner på så sätt att biblioteksväsendet är ett sammanhängande nätverk med behov av en gemensam fungerande infrastruktur, t ex i form av gemensam bibliotekskatalog, licenser, digitalisering, tekniska standarder för e-tjänster, mm. Detta talar för att en decentraliserade finansieringsmodell, förefaller mindre lämpad för biblioteksområdet, som har behov av nationella lösningar. Det känns bra att det synsättet fått stöd av Kultursamverkansutredningen.

- Jag kan ha förståelse för att man väljer att låta stöder för inköp av barn- och ungdomslitteratur till folk- och skolbibliotek samt stödet för läsfrämjande insatser ligga kvar på Kulturrådet med argumentet att det främst är att se som ett stöd till litteratur. Det är positivt att utredningen lyfter fram att det bör övervägas om medlen för inköp till litteratur ska kunna användas mer flexibelt än i dag. Det är något Svensk Biblioteksförening efterlyst, avslutar Niclas Lindberg.

 

Citat från utredningen:
"Utvecklingsmedlen (ca 5 mkr) till bibliotekssektorn bedömer vi bör ingå som en del av den anslagspost som avser stöd till biblioteksverksamhet och som vi bedömer bör fördelas av KB." (Avsnitt 5.2.4)

Kungl. biblioteket bör fr.o.m. 2011 få ansvar för att besluta om fördelning av bidrag till biblioteksverksamhet (ca 49 mkr) inom ramen för det nya anslaget Bidrag till regional kulturverksamhet. (Avsnitt 5.2.3 SOU 2010:11)

"Folkbiblioteken är våra mest besökta kulturinstitutioner. De är viktiga lokala knutpunkter för litteraturen och läsandet, men också för det lokala kulturlivet i stort och för att sprida samhällsinformation riktad till medborgarna. När det gäller verksamhetsbidraget till länsbiblioteken har utredningen övervägt att låta fördelningen av dessa medel ske i enlighet med den samverkansmodell som vi föreslår och därmed disponeras av Statens kulturråd för fördelning till landstingen. Vi bedömer emellertid att det finns många fördelar med att KB:s nya uppdrag när det gäller samordning inom biblioteksväsendet inledningsvis även innefattar fördelning av statliga medel till biblioteksverksamhet. De medel som i dag fördelas till regional biblioteksverksamhet bedömer vi därför bör föras in under det nya anslaget Bidrag till regional kulturverksamhet som en egen anslagspost och disponeras av KB. Bibliotekens viktiga funktion att vara en brygga mellan kultur och ett bredare samhällsperspektiv bör stimuleras."

Bidrag till kommunernas inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek, stöd till litterära evenemang och läsfrämjande insatser bör tillsvidare liksom i dag fördelas av Statens kulturråd. Litteratur- och läsfrämjande insatser kan med fördel ingå i de regionala kulturplanerna och därmed tas upp till diskussion inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Det bör övervägas om medlen för inköp till litteratur ska kunna användas mer flexibelt än i dag. (Avsnitt 5.2.7)

"Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet" finns på Regeringens hemsid:. http://www.regeringen.se/sb/d/12613/a/140055

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.