2010-04-13 10:35Pressmeddelande

Svensk Biblioteksförenings remissvar ang lokal service i samverkan SOU 2009:92

null

-Biblioteken måste ses som en självklar samarbetspart i en ansträngning att förbättra myndigheternas information och service till invånarna genom s k servicepunkter. Det säger Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg i en kommentar med anledning av föreningens remissvar på "Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna - för bättre offentlig service" (SOU 2009:92).

I remissvaret tillstyrker Svensk Biblioteksförening utredningens förslag att som ett komplement till de föreslagna servicekontoren inrätta servicepunkter, t ex på bibliotek, där medborgarna på distans kan få kontakt med och assistans av myndigheter med hjälp av modern teknik.

I remissvaret poängterar föreningen vikten av att verksamheten med servicepunkter utformas så att de inte kommer i konflikt med bibliotekens roll som neutral plats eller att bibliotekens medarbetare ges myndighetsutövande uppgifter.

Ett annat område som föreningen lyfter fram är den digitala klyftan. -En digitalt kunskapslyft måste till för att motverka den digitala klyftan. Biblioteken måste ges ett tydligt uppdrag och öka sina ansträngningar. För biblioteken, vars idé bl a är att tillhandahålla fri tillgång till information, måste det vara en självklarhet att motverka alla typer av barriärer som hindrar en fri informationsinhämtning. Den digitala klyftan är en sån barriär, avslutar Niclas Lindberg.

 

Föreningens remissvar hittar du via denna länk: http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/dokument/pdf/lokal_service.pdf

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.