2005-07-01 10:30Pressmeddelande

Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik om landet skall vara morgondagens kunskapsnation

null

Tillväxten och de nya jobben måste skapas i kunskapsintensiva branscher. Sverige kan inte konkurrera med låglöneländer. Svensk Biblioteksförening uppvaktar idag kultur- och utbildningsminister Leif Pagrotsky med flera förslag till åtgärder för att säkra Sveriges ställning som kunskapsnation. Bland annat föreslår man att det inrättas en rådgivande arbetsgrupp för att utarbeta en nationell samordning och utveckling av bibliotekspolitiken som krävs.

De senaste tio till femton åren har kraven från kunskapssamhället stått i fokus. Det livslånga lärandet har betonats och stora utbildningssatsningar har gjorts. Andelen studerande bland folkbibliotekens besökare har ökat liksom facklitteraturens andel av utlåningen. Bibliotekens ansträngningar att utvecklas till nav i kunskapssamhället har dock i stor utsträckning skett utan stöd av en samlad bibliotekspolitik. Visioner för utvecklingen av bibli-otekens verksamhet saknas. Ansvaret för statens engagemang för biblioteken är idag splittrat på många olika myndigheter. Stora områden av biblioteksverksamheten har också hamnat i skymundan.

– Vi ser det som mycket allvarligt att vi kan se ökade klyftor i läsande, biblioteksbesök och internetanvändning, säger Britta Lejon ordförande i Svensk Biblioteksförening. Av de med låg utbildning besökte 45 % bibliotek, 70% läste en bok och 43% använde Internet under 2003. Av de högutbildade är det betyd-ligt högre siffror. 80% besökte bibliotek och över 90 % läste en bok eller använde sig av Internet under samma tid (SOM-undersökning 2004).

– Tillåts denna utveckling fortsätta utan att motåtgärder sätts in riskerar vi en utveckling mot ett mer ojämlikt Sverige. Vi underminerar också de långsiktiga förutsättningarna för framtida tillväxt i Sverige, menar Britta Lejon.

Nu finns ansvaret för kulturområdet, biblioteken, hela utbildningsområdet, forskningen och informationsförsörjningen på ett och samma departement. Svensk Biblioteksförening uppvaktar idag kultur- och utbildningsminister Leif Pagrotsky med flera olika förslag till åtgärder för att säkra Sveriges ställning som kunskapsnation. Vi kommer bland annat föreslå att man inrättar en rådgivande arbetsgrupp för att utarbeta den nationella samordning och utveckling av bibliotekspolitiken som krävs om Sverige skall fortsätta vara en kunskapsnation.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.