2019-01-29 12:28Pressmeddelande

Tillträdesförbud till bibliotek – en dålig ide!

Foto Elisabeth Ohlson WallinFoto Elisabeth Ohlson Wallin

Den 24 januari överlämnades en utredning till justitieministern som, mot utredarens rekommendation, lämnade ett förslag (Ds 2019:1) om en ny lag om tillträdesförbud som gör det möjligt att under vissa omständigheter vid straffansvar stänga ute personer från bland annat bibliotek. En person ska kunna få tillträdesförbud bland annat om det finns risk för att han eller hon kommer att begå brott på den aktuella platsen. Utredarens bedömning är att ”det inte föreligger tillräckligt starka skäl för att införa en reglering som ger möjlighet att vid straffansvar stänga ute personer från varken butiker, simhallar eller bibliotek. Utredaren förordar därför att en sådan reglering inte ska införas.” Det finns väldigt goda skäl för att hålla med om den slutsatsen. 

 

-En grundläggande rättighet i den svenska bibliotekslagen är att biblioteken är öppna för alla. Ett tillträdesförbud skulle alltså inte bara inskränka den grundlagsstadgade rörelsefriheten utan även den enskildes rätt till biblioteksverksamhet. Dessutom är biblioteken ofta vallokal vilket gör ett tillträdesförbud än märkligare, kommenterar Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

-Att genom ett domstolsutlåtande porta människor från bibliotek skulle inte lösa de problem med bristande ordning som ibland uppstår, och alltid har uppstått, i biblioteksvardagen. De löses med biblioteksanställda som är utbildade att hantera svåra situationer och rutiner som gör att medarbetarnas och besökarnas trygghet kan säkerställas, något som är ett ansvar för huvudmannen. En god bemanning är en förutsättning för detta. Våra folkbibliotek speglar alltid det omgivande samhället och samhällsproblem måste lösas med ett brett angreppsätt, inte med ineffektiva signalåtgärder, säger Karin Linder.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.