2018-12-12 06:00Pressmeddelande

Unga berättar – En studie av ungas syn på läsning och bibliotek

- För att biblioteken ska vara relevanta för barn och unga är det viktigt att utgå ifrån de läspraktiker som unga ägnar sig åt och som är viktiga för dem. Det handlar också om all läsning som de unga ägnar sig åt – inte bara den som utövas på biblioteket, utan i olika livssituationer, säger Åse Hedemark, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, som tagit fram rapporten.

 

Barn och unga under 18 år är en prioriterad grupp för folkbiblioteken enligt bibliotekslagen. Barnkonventionen kräver också att barn och unga ska tillfrågas om verksamhet som berör dem och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter. Samtidigt beskrivs ungdomar ibland som en problematisk grupp på biblioteken. De är för ”gamla” för de programverksamheter för barn som finns på bibliotek, och ofta för ”unga” för verksamhet riktad mot vuxna. Rapporten Unga berättarär framtagen för att få kunskap om ungas syn på och erfarenheter av läsning och av texter i olika sammanhang. Hur och vad läser de, vad betyder läsning för dem och hur ser de på bibliotek? För att utveckla biblioteksverksamheter som attraherar unga är det viktigt att som bibliotekarie ha både djupa och breda kunskaper om ungas syn på och användning av olika typer av medier och texter.

 

- Vi hoppas att den här rapporten ska ge stöd för folkbibliotekarier att utforma sin verksamhet så att man når och inspirerar unga till läsning i vid bemärkelse och på de sätt de unga önskar säger Jenny Nilsson, utredare på Svensk biblioteksförening

 

I studien ingår totalt 92 ungdomar där de allra flesta är födda 2001 eller 2002 som intervjuats vid 19 fokusgruppstillfällen. Undersökningen har genomförts i samarbete med den regionala biblioteksverksamheten i Västra Götaland,Stockholm, Västernorrland och Uppsala.Svaren har analyserats i ljuset av aktuell forskning av Åse Hedemark, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för ABM, Uppsala universitet.

 

Rapporten kompletterar den tidigare utgivna Barn berättar, som utgavs 2011.

 
Unga berättar - en studie av ungas syn på läsning och bibliotek (pdf)

 

För mer information:

Åse Hedemark, ase.hedermark@abm.uu.se, 018-471 2598

Jenny Nilsson, utredare, jenny.nilsson@svbib.se, 070 695 11 29

 


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.