2007-10-03 10:40Pressmeddelande

Välutrustade bibliotek i Blekinge

null

De kommunala biblioteken i Blekinge län är, i en jämförelse med biblioteken i Sveriges övriga län, mycket välutrustade. Det gäller såväl de generella bokbestånden som barnboksbestånden. Men också när det gäller datorer och moderna så kallade AV-medier, så som t ex CD-skivor och ljudböcker, tillhör biblioteken i Blekinge de bäst utrustade i landet. Blekinge är också ett bibliotekstätt län. Bara tre län har fler kommunala bibliotek per invånare än Blekinge, där det finns 0,23 bibliotek per invånare. Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för andra året i rad rapporten Folkbiblioteken i Blekinge. Rapporten visar att barnen i Blekinge är flitiga låntagare. I snitt lånar barnen i Blekinge 25,4 böcker per barn och år, vilket är en ökning med en procent sedan förra året. Bara i Västerbotten och Kronoberg lånar barnen fler böcker. Antalet barnböcker per barn är också bland de bästa i landet. I Blekinge finns 14,4 barnböcker per barn jämfört med 8,7 böcker per barn i riket i snitt.

– Att kunna läsa och förstå en text är av avgörande betydelse för att man ska få en så bra start i livet som möjligt. Dessvärre pekar mycket statistik på att barns läsande utvecklas negativt. Mot den bakgrunden är det mycket positivt att biblioteken i Blekinge lyckas så väl i arbetet att locka barn till läsning, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening i en kommentar till siffrorna.

Biblioteken i Blekingen är de näst datortätaste i landet med 104 datorer per 100 000 invånare. Därtill har Blekinges bibliotek landets tredje bästa bestånd av AV-medier per invånare.

– God tillgång till datorer är en viktig uppgift för det moderna folkbiblioteket. För många människor som saknar egen dator är bibliotekets datorer länken till all den information och kunskap som idag finns tillgänglig i elektronisk form och via Internet. Att blekingebiblioteken dessutom har ett av rikets bästa bestånd av AV-medier visar på en medveten satsning på att utveckla moderna bibliotek med ett starkt elektroniska utbud, säger Niclas Lindberg.

Biblioteken är en central källa för lärande, kunskap och innovationskraft. Trots det saknar Sverige som enda land i norden en nationell biblioteksstrategi. Ingen myndighet har överblick över den nationella bibliotekssituationen. Ingen instans kontrollerar om bibliotekslagens föreskrifter om samarbete och kommunala biblioteksplaner efterföljs. Ingen nationell aktör tar initiativ, värderar utvecklingen eller stakar ut färdriktningen.

– Avsaknaden av ett samlat politiskt intresse för biblioteken har lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar adekvat bemannade skolbibliotek och bokbussarna blir färre och färre. Närheten till bibliotek, dess böcker och tjänster har kraftigt försämrats. Resultatet är att Sverige och dess invånare inte får tillgång till det världsledande bibliotekssystem som faktiskt skulle kunna bli verklighet, menar Niclas Lindberg.

Biblioteksföreningens rapporter visar att Sverige idag har en biblioteksverksamhet som ger ojämlik tillgång till bibliotekens tjänster. Biblioteksservicen är långt ifrån likvärdig över landet.

– Vi hoppas att våra 311 lokala och regionala rapporter över biblioteksverksamheten i landet ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens utsatta situation och stimulera ett politiskt engagemang såväl lokalt, regionalt som centralt. Ska Sverige utvecklas till en kunskapsnation av första klass måste vi skaffa oss en bibliotekspolitik av världsklass, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2006 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras också ytterligare 310 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.